Astrologie

Měsíc ve znameních

Projevy Měsíce v jednotlivých astrologických znameních

Zatímco Slunce určuje typ a hladinu disponibilní energie bytostí a také projevy jejího ega, Měsíc jako jeho protipól vyjadřuje city, citovou oblast, psychiku a také tu část osobnosti, kterou se ani současná moderní psychologie nebojí nazývat duší. Poloha Měsíce v jednotlivých astrologických znameních tedy poměrně jednoznačně vypovídá o tom, jak se vnitřně cítíme, jak vyjadřujeme své emoce a city, co očekáváme od druhých, jaké jsou naše ideály a naše nejhlubší vnitřní přesvědčení.

Níže pak navíc pro každé znamení naleznete ještě detailní popis projevů Měsíce v jednotlivých dekanech každého znamení. Co jsou to dekany astrologických znamení? Každé znamení je rozděleno na tři třetiny po deseti stupních, tedy první dekan je 1 - 10 stupňů, druhý pak 11 - 20 stupňů a třetí 21 - 30 stupňů. Měsíc na přelomu dekanů, tedy například 20 stupňů a 54 minut už bude mít více vlastností z dekanu druhého.
Měsíc je materializátorem vyšších energií v našem, viditelném světě, jeho energie dává tvar fyzickému tělu, udává pohybové schopnosti (chůze tanec), naznačuje, jakým způsobem hledáme svou duševní identitu a pocit bezpečí, říká, kde se máme naučit vnímavosti, zásadně vždy odpovídá za proměnlivé události. Pokud má člověk negativně aspektovaný Měsíc v ohnivém, nebo proměnlivém znamení, nelze se na něho příliš spoléhat a jeho emoce a city mohou značně podléhat lunárním fázím (např. úplněk, záleží ale také hodně na astrologickém domu, ve kterém se Měsíc nachází).

Měsíc v Beranu: Člověk je mimořádně sebevědomý, citově silný a snaží se ovládat své okolí, zejména v rodinném kruhu, ale i v pracovním kolektivu atd. Potřebuje hodně opětované lásky, v citech je ale velkorysý . Žena s Měsícem v Beranu většinou nesnese podřadné pracovní místo, muž pak vyhledává citově silné ženy, které mají silnou osobnost. V obou případech tak často dochází k vnitřním rozporům. Lidé s tímto Měsícem milují šperky.


Dekany Berana:

První dekan: při dobrých aspektech Marsu (vládce Berana) se jedná hlavně o důstojnost, pevnou a neoblomnou morálku, o zásadovost a čestný přístup. Tito lidé vás málokdy zradí. Horší aspekty Marsu pak mohou přinášet sklony k nafoukanosti, k panovačnému jednání, pozor na nespolehlivost dotyčného! Jedná li se o manažera, jeho podřízení to opravdu nemají jednoduché. Jestliže má takový člověk hůře postavený Mars a třeba i Měsíc, potom jeho slovo nemívá velkou váhu, nelze mu důvěřovat.

Druhý dekan: v tomto případě jde především o city a emoce, které určují v životě vše podstatné. Bývají to pevní, zásadoví a odvážní lidé, kteří se nebojí konfliktu. Při poškození Měsíce, či Marsu se potom může jednat o impulsivní násilníky.

Třetí dekan: bývají to především nerozhodní lidé, kteří často dělají chyby (zejména v případě neharmonických aspektů), protože jim jejich vnitřní napětí neumožňuje důležité věci důkladněji promýšlet. Není těžké je rozčílit, na druhou stranu mají ale široký okruh zájmů a v jsou velmi flexibilní, což je zejména v dnešní době žádaná vlastnost:-)

Měsíc v Býku: (povýšení) člověk miluje praktické stránky života, zejména dobré jídlo a pití, ale i příjemný a luxusně zařízený domov. Tento Měsíc je ztělesněním mateřského typu a to dokonce i u mužů, je plodný a vyznačuje se silnou sexualitou. Ženy s takto postaveným Měsícem jsou často výbornými matkami, ale vyznačují se také přemírou mateřských citů, které mohou druhého dusit. Podobným způsobem se toto projevuje i u muže. Člověk s Měsícem v Býku potřebuje klidný a bezpečný domov a obvykle je výborným, zodpovědným rodičem. Vždy ale také záleží na povaze aspektů Měsíce s ostatními planetami.


Dekany Býka:

První dekan: zde se projevují silně vlastnosti Býka, tedy důkladnost, smysl pro zodpovědnost a pro rodinné vazby, velmi silná vůle a konzervativní myšlení. Tito lidé jsou věcní a pragmatičtí, lze se s nimi dohodnout, ale neměli byste je nikdy zklamat.

Druhý dekan: v tomto případě se dotyčný řídí především svým intelektem a je těžké mu argumentovat iracionálními záležitostmi. Má rozvinutý citový život a obohacuje ho svoji oduševnělostí. Může mít ale sklony ke střídání partnerů, zejména při poškození Měsíce, či Venuše. Případně pokud se Luna nachází v pátém domu. Mívá rád umění a v případě dobře postavené Venuše to bývají třeba i výborní znalci kultury a umění.

Třetí dekan: jedná se o podnikavé, schopné lidi, kteří mají přirozenou autoritu a touží v životě dosáhnout vyšších profesních cílů. Často bývají povýšeni, aniž by o to sami usilovali. Schopní podnikatelé, odvážní, ale nikoli zbrklí.


Měsíc v Blížencích: citový život člověka s timto Měsícem je často velmi racionální a také střídmý. Protože se své city obvykle snaží dále racionalizovat, může ztrácet spojení ke svým opravdovým, hlubokým cítům. Takový bytost bývá nervózní a jedná temperamentně. Nerada bydlí dlouho na jednom místě. Ženy usilují o duševní výkony a muži milují ženy s živým duchem, bystré a pohotové.


Dekany Blíženců:

První dekan: skvělá představivost, kterou lze i prakticky využít. Dotyčný jde vždy do hloubky ve většině záležitostí, často se snaží rozkrýt všechny detaily. Ne vždy je možné mu důvěřovat, dokáže vymyslet lsti a kličky, mohou to být i obratní diplomaté, ale často jim schází zdvořilost. Oblasti jejich zájmů jsou často nekonvenční.

Druhý dekan: jemné vystupování a často si dává záležet na svém vzhledu, nerad mluví sprostě a od druhých vyžaduje slušnost. Podstatnou složkou jeho života jsou pudy. Má rád společenské události, milostná dobrodružství, nebývá vždy obrazem věrnosti. Jsou to chytří a talentovaní lidé.

Třetí dekan: převládá vytrvalost, ale i soucitné myšlení a dobrosrdečnost. Tito lidé mohou být upjatí a z toho pak vyplývají určité potíže v milostném životě, nicméně na druhou stranu bývají věrní a je možné se na ně spolehnout.

Měsíc v Raku: (hodnost) takoví lidé jsou značně citliví, mají hodně vnitřní náklonnosti, ale potřebují a vyžadují hodně opětované lásky, aby se mohli cítit šťastní a v emocionálním bezpečí. Zajímavé je, že člověk s tímto Měsícem potřebuje vedení, jakýsi stabilní dohled druhé osoby, který mu umožní žít v klidu, uvolněně a nalézt svou duševní identitu. Jedná se o mateřský typ s velikým porozuměním pro bezpečí a teplo domova, muži jsou rovněž mateřští a často si nacházejí hluboký vztah k ženám, které jsou mateřsky založené. Je li takto silně mateřsky založená jejich matka, může docházet k obtížnému navazování partnerských vztahů z důvodu citové fixace na matku.


Dekany Raka:

První dekan: velmi citliví jedinci, jsou li aspekty Měsíce dobré, pak se jedná o vnímavost vůči skrytým věcem, o dobré rodiče, o výborné matky. V případě neharmonických aspektů pak může být rozkolísaná psychika, v extrému až duševní poruchy atd. Je li poškozený Měsíc v prvním dekanu Raka a ve dvanáctém domu, je to například jeden z ukazatelů schizofrenie, ale neplatí to vždy obecně.

Druhý dekan: člověk upřednostňuje pudy, má obvykle silnou energii a vytrvalost, ale takovou tu vodní, tedy jedná se hlavně třeba o důsledné rodiče, ale i o dobré podnikatele, negativní stránkou je pak žárlivost a to i v případě dobrých aspektů Luny. Sklony k romantice, literární nadání, rozvinutý duševní život.

Třetí dekan: bývají to dobrosrdeční lidé, dobří hostitelé, ale i partneři, pouze mají občas tendence ze sebe vydávat víc, než by museli. Nejedná se o silnou vůli, takový člověk spíše podléhá vlivům vnějším i vnitřním a měl by si najít jasný směr, o který se pak může v životě opřít. Má rád vodu a jeho duševní oblast bývá slušně rozvinutá.

Měsíc ve Lvu: člověk je otevřený, sdílný, rád se prezentuje jako extrovertní jedinec a často také vyžaduje obdiv svého okolí. Je citově spíše chudší, ale velmi upřímný a pokud mu někdo lichotí, otevře se. Život je pro něj jedna velká divadelní scéna, miluje kontakty s okolím, v rodině se rád předvádí. Ženy nemají příliš v lásce podřadné postavení a muži obdivují silné a ctižádostivé ženy, které pak mají snahu si idealizovat a obdivovat. Toto může vyvolávat rozpory.


Dekany Lva:

První dekan: předpoklady pro velkou, často osudovou lásku, věrnost a touha udělat pro partnera maximum. Aspekty Luny mají silný vliv na zdraví a uzdravení ? jsou li dobré, uzdravujeme se dobře a naopak. Děti s neharmonickými aspekty trpívají na náhlé horečky. To částečně souvisí s tím, že život prožívají vášnivě a naplno.

Druhý dekan: jsou to zejména všestranné zájmy, obvykle i dobré finanční dispozice, ovšem v případě neharmonických aspektů bychom si měli dávat pozor na možnost ztráty peněz při riskantních operacích. Výborné intelektuální předpoklady, zejména u harmonických aspektů. Tito lidé pociťují silný pud vůči opačnému pohlaví.Pozor by si však měli dávat na neadekvátní reakce a nadměrnou popudlivost.

Třetí dekan: rozvinutý rozum, často však přemíra myšlenek, která neposkytuje dostatečný vnitřní klid. Bývají to schopní, užiteční a odvážní lidé. Jsou také citliví a soucitní a jejich duch je spíše vážnější. Výborná konstelace pro vyšší studia.

Měsíc v Panně: takový člověk je většinou spíše ostýchavý, nesnáší neuhlazené a hrubé chování, má rád pořádek (zejména doma) a někdy také mívá tendence své city příliš analyzovat a hodnotit, což samozřejmě vyvolává potíže, protože city jsou spontánním projevem duše a jakékoli pokusy o jejich hodnocení a usměrňování nekončívají dobře. Úkolem tohoto Měsíce je naučit se přijmout a nehodnotit své city a pocity. Své přátele si lidé s tímto Měsícem vybírají pečlivě a dovedou druhým sloužit bez nároku na odměnu. Měsíc v Panně je určitým obrazem čisté Panny Marie.


Dekany Panny:

První dekan: u takového jedince může převládat vypočítavé jednání, silné ego a s tím související potíže ve vztazích s okolím. Konzervativní, až zpátečnické názory. Milují čtení a rádi se vzdělávají.

Druhý dekan: píle, snaživost, schopnost kritického myšlení. V případě neharmonických aspektů až příliš kritického a z toho plynoucí nepříjemná šťouravost. Tito lidé mívají rádi zahradničení a jsou dobrými milenci. Jejich charakter je podbarvený melancholií, což dále ještě zesiluje poloha Měsíce pod obzorem.

Třetí dekan: výborná poloha pro farmáře, který svoji práci dělá s láskou. Jsou to dobří hospodáři, klidní, důslední, pragmatičtí a schopní se přizpůsobit. Jejich hlavní předností je věrnost a stabilita.

Měsíc ve Váhách: tento člověk potřebuje harmonické a vyvážené rodinné prostředí, aby se mohl cítit dobře. Bytostně nesnáší hádky a má tendenci od problémů spíše utíkat, než se k nim postavit čelem, zejména jedná li se o problémy ve vztazích. Tato tendence mu ale způsobuje potíže, protože raději odsouvá své emoce do pozadí, než aby jim nechal volný průběh. Měsíc ve Váhách je diplomatický a dokáže se obratně postarat o urovnávání vztahů. Potřeba napravovat vztahy je u něj bytostná. Umí se vcítit do potřeb druhých a tyto potřeby se jim snaží naplňovat. Je to výborná vlastnost, ale svému nositeli pochopitelně často působí potíže, protože své vlastní potřeby odsouvá do pozadí stejně, jako již zmíněné negativní emoce. Umí lichotit a cizí zájmy často upřednostňuje před vlastními. Bývá romantický a ohleduplný.


Dekany Vah:

První dekan: příjemná povaha, dobrosrdečnost, diplomatické chování a vlohy. Tito lidé rádi říkají pravdu, ale nikoli s bezohlednou upřímností. Jsou zdvořilí a umírnění.

Druhý dekan: vášnivý život, vše se prožívá s hlubokými emocemi. Chování je jemné, tento jedinec nesnáší hrubé výrazy a dává to jasně najevo svému okolí. Umělecké nadání, bývají to výborní řemeslníci v oblastech, kde je toto nadání naprostou nezbytností, například malíři, skláři, ale i hodináři atd.

Třetí dekan: v tomto případě převládá rozumový přístup a to i v citové oblasti, tito lidé milují změny a nové duševní podněty. Dávají si záležet na tom, jak mluví a vystupují. Mají smysl pro literaturu a často jsou to dobří básníci, či spisovatelé. Značná obratnost a to celková ? intelektuální i fyzická, záleží na dalších aspektech.

Měsíc ve Štíru: (pád) tito lidé bývají většinou citově velmi uzavření jejich city mají značnou hloubku a vášeň. Mohou mít určité tajemné, magické vyzařování. Nutně potřebují okolí, které jim dává stabilitu a bezpečí, ale často se dostávají do náhlých hádek a také náhlých zásadních změn, ať už v citech, v rodině, nebo v zaměstnání. Ve společenském životě se Měsíc ve Štíru projevuje spíše rezervovaně a udržuje si odstup, v blízkých vztazích však může být velmi vášnivý. Nerad odpouští, křivdy si dobře pamatuje a často sklouzává k žárlivosti.


Dekany Štíra:

První dekan: pro tuto polohu je příznačná určitá citová tvrdost, což dává předpoklady pro výborné lékaře, zejména pak chirurgy a ortopedy, ale i internisty, protože v těchto oborech je potřeba drsný a pragmatický přístup, ať už se to pacientům líbí, nebo ne:-) Další vhodná zaměstnání jsou vojáci, řezníci, veterináři atd.

Druhý dekan: tito lidé jsou silně vášniví a emotivní, mají okultní nadání a často se jedná o vnímavá média, vidí skryté věci a cítí, co zůstává druhým skryto. Jejich povaha je často vážnější, myšlení a uvažování má hloubku. Silná vůle a spolehlivost.

Třetí dekan: silně ctižádostivý jedinec, miluje dobrodružství, rád cestuje a to zejména po vodě. Je to rodinný typ, je vnímavý, někdy mívá rozvinuté okultní schopnosti. Dobří lodní kapitáni, nebo vyšší důstojníci. V případě neharmonických aspektů pak nižší námořníci.

Měsíc ve Střelci: člověk s tímto Měsícem nesnáší všechno, co by ho mohlo omezovat v jeho projevech a chování a rozhodně to není typ ideálního partnera, protože miluje svobodu a veškerým svazkům se spíše brání. Vyžaduje a potřebuje maximální prostor k volnosti. Vybírá si nezávislé a odvážné partnery, čímž si dále zvyšuje možnost neúspěchu ve vztazích. Je otevřený, sdílný a jeho chuť po dobrodružství je příslovečná. Rád také poznává cizí kultury a za tímto účelem má často tendence cestovat do vzdálených zemí. Bývá optimistický.


Dekany Střelce:

První dekan: značná nepřizpůsobivost a individualita, pružný a rychlý temperament, jsou to prakticky založení lidé, se kterými je ale často obtížné vyjít. Nebývají zrovna stálí a z toho plynou i jejich případné potíže ve vztazích. Zde velmi záleží na aspektech Luny, ale i Jupiteru (vládce Střelce).

Druhý dekan: vynalézavost, život se prožívá s vášní, jasný duch a bystrý rozum. Jsou to často dobří technici, technologové, experti v průmyslu, mají rádi veškerou techniku a také zbraně. Může se jednat i o dobrého vědce, nebo vynálezce.

Třetí dekan: tito lidé bývají velkorysí a dobrosrdeční, s rozvinutým sociálním cítěním. Celkově mají rádi lidi a dokážou jim pomáhat, ale bývají nekompromisní ke svým nepřátelům, i když jim často dovedou odpustit. Rozvinuté náboženství, přirozená spiritualita a také značná stálost. To je výhoda například ve vztazích a nevýhoda pak třeba u zakořeněných zvyků, které již nepřináší nic dobrého a měly by se změnit.

Měsíc v Kozorohu: exil je snad jeho nejméně harmonickým postavením. Takový člověk bývá velmi konzervativní ve svém přístupu k emocích a k rodinným záležitostem. Neumí spontánně vyjádřit své pocity a často o nich nemá ani nejzákladnější přehled. Má tendenci navazovat vztahy z důvodů hmotného, nebo citového zabezpečení, případně z důvodu lepšího společenského postavení. Mívá problém s objevováním své duševní identity, s přijímáním a dáváním, mívá zablokovaný pocit jistoty a bezpečí. Podvědomě vyhledává divokou, panenskou přírodu, protože k ní má paradoxně blokovaný vztah. Bývá nespolehlivý, roztěkaný, často mění své názory v závislosti na mínění druhých a také v závislosti na svých potřebách. Je praktický a díky tomu mívá svůj domov v pořádku.


Dekany Kozoroha:

První dekan: zde je pomalejší myšlení a v případě neharmonických, nebo slabých aspektů i nižší inteligence (vždy posuzujeme také Merkura a Saturna). Jedná se o spíše zakřiknuté, průměrné lidi, jejichž osobní ambice nebývají veliké. Jsou to však dobří zaměstnanci, spolehliví a pracovití. Bývají manuálně šikovní a uplatňují se dobře například v průmyslu.

Druhý dekan: myšlení je spíše pudové, fyzická konstelace slabší. Bývají to spořiví lidé, často se smyslem pro finanční záležitosti, umějí si vydělat peníze a jsou spolehliví a vytrvalí. Potřebují k sobě partnera, který ocení zejména jejich usedlost a spolehlivost, nejsou vhodnými typy pro dobrodruhy a cestovatele.

Třetí dekan: rozvinuté kritické myšlení, které se často prakticky využívá v mnoha oborech. Bývají to egoisté, nedůvěřiví a také neoblíbení, protože jim může scházet soucit a citlivost s druhými lidmi. Dokáží se dobře a spolehlivě rozhodovat, bývají nedůvěřiví a v intimní oblasti se drží spíše zpátky, nebývají právě obrazem vášnivosti.

Měsíc ve Vodnáři: je především emocionálně nezávislý. Tento klíčový pojem pochopitelně způsobuje potíže ve vztazích, protože takovému člověku vadí, pokud se cítí připoután svými city, nebo svou rodinou. Nemá rád zodpovědnost a povinnosti a jeho rodinný život je často nestálý a neobvyklý. Měsíc ve Vodnáři je typický pro feministky.


Dekany Vodnáře:

První dekan: tato poloha dává především dobré studijní dispozice (příslušný dům pak ukazuje na oblast zájmu). Jde o bystrého člověka, který má často inspiraci a z toho plynoucí vynalézavost.

Druhý dekan: bystrý rozum, duševní svěžest a rozvinuté zájmy. Tento člověk rád čte a baví ho učení. Bývají to i dobří tanečníci, mají dobré rétorické nadání, jsou skromní a lze se na ně spolehnout.

Třetí dekan: obvykle se jedná o souměrné lidi se zvláštním šarmem. Jsou milí a diplomatičtí, s rozvinutým smyslem pro spravedlnost. Milují vztahy, nejenom partnerské, ale celkově jsou prostě společenští. Je na ně spolehnutí a to samé vyžadují i od svých přátel. Umějí rozvíjet užitečné kontakty.

Měsíc v Rybách: tito lidé jsou velmi citliví a reálný svět často vnímají jako příliš tvrdý a nelítostný, toto je markantní zejména v dětství. Člověk má tendenci si vytvářet o světě iluzi a pak se dostává do depresí, když poznává, že realita je jiná. Je soucitný a pohostinný. Je přívětivý, ale měl by se vlivům svého okolí naučit účinněji bránit, protože má přirozené tendence stahovat problémy druhých na sebe. Mívá neuskutečnitelná přání a to mu kazí rodinné a partnerské vztahy. Zejména pro muže je toto postavení Měsíce problematické, protože se nedokáže podvědomě smířit s velkou dávkou ženské energie a projevů, jimiž disponuje. Je přecitlivělý, zranitelný, má živou představivost, je spíše subjektivní, sentimentální a mívá sklony k mysticismu. Měl by si dávat pozor na toxické látky a alkohol. Možnost problémů s chodidly (sklony k ploché noze a ke vzniku kuřích ok).


Dekany Ryb:

První dekan: zde je zajímavý sklon k pohodlnosti, takže pokud v horoskopu například není výrazně postavené Slunce, třeba v ohnivém znamení, pak tito lidé rádi podléhají lenosti. Pozor by si měli dávat na sklony k pasivitě a k vyhýbání se řešení problémů způsobem ?ono to nějak dopadne?. Častá možnost ustrnutí na jednom místě a neochota udělat nějaký zásadní životní krok. Literární nadání.

Druhý dekan: toto je značně ctižádostivý aspekt, ale určitým problémem může být slabší vůle, takže jedinec pak podléhá nejasnosti svých cílů a utíká do říše snů, namísto aby řešil stručně a jasně důležité věci. Tito lidé nejsou vždy spolehliví a je známá jejich vrtkavost, taková zvláštní rybí ? navenek se tváří, že je vše v pořádku a uvnitř jsou rozhodnuti už úplně jinak. Bývají ale příjemní a pohostinní.

Třetí dekan: ze znamení Ryb poskytuje nejvíce energie, tito lidé jsou vnitřně neklidní a to je nutí k neustálé činnosti, často více k duševní. Jsou vášniví a své emoce umí prožívat naplno. Mají smysl pro dramatické situace. Člověk s tímto aspektem rozhodně netrpí tolik leností, jako ten, který má Lunu v prvním dekanu. I zde ale platí, že by se měl naučit více se zaměřit na jeden konkrétní cíl, tomu dát jasné termíny a obrysy a pak si za ním jít, než mít sto mlhavých přání a spoléhat se na to, že ?ono to nějak dopadne?.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Saturn v dekanech astrologických znamení (29.10.2017 07:04)
Jupiter v dekanech astrologických znamení (18.9.2017 18:10)
Mars v dekanech astrologických znamení (2.9.2017 07:41)
Venuše v dekanech astrologických znamení (13.7.2017 18:19)
Merkur v dekanech astrologických znamení (4.6.2017 17:29)
Měsíc v dekanech astrologických znamení (25.6.2016 12:22)
Pluto ve znameních (21.7.2006 17:03)
Neptun ve znameních (29.6.2006 13:43)
Uran ve znameních (15.6.2006 14:32)
Saturn ve znameních (12.6.2006 11:29)
Jupiter ve znameních (2.6.2006 21:46)
Mars ve znameních (30.5.2006 15:10)
Venuše ve znameních (5.5.2006 16:32)
Merkur ve znameních (1.5.2006 10:52)
Slunce ve znameních (11.4.2006 14:26)
Planety ve znameních (14.2.2006 08:47)