Astrologie

Měsíční uzly v astrologických domech (III.)

Projevy měsíčních uzlů v sedmém, osmém a devátém astrologickém domě

Tento článek je třetím pokračováním popisu projevů měsíčních uzlů v astrologických domech, první část naleznete zde a druhou v tomto článku. Zbývající článek s popisem desátého až dvanáctého domu bude následovat, jakmile mi to umožní mé časové možnosti.Severní měsíční uzel v sedmém domě
Jižní uzel leží v domě prvním a lidé s touto konstelací budou tak mít tendence zaměřovat se spíše na záležitosti prvního domu, ale jejich karmickým úkolem je vytváření vztahů, větší průbojnost vůči svému okolí, omezování zahleděnosti do sebe sama a hledání kompromisů, ohleduplnosti a tolerance ve vztazích vůči druhým i vůči partnerovi. Je nutné nalézt vhodnou střední cestu mezi sebestředností, sebeoceňováním a upřednostňováním vlastních hodnot a mezi tím, jak dotyčný dokáže dávat svojí energii do vztahů a naučí se vážit si druhých lidí. Vnitřní sílu získá člověk tím, že se naučí něčeho vzdát ve prospěch druhých a naučí se respektovat i jejich přání. Důležitým způsobem projevu severního uzlu v sedmém domě je to, že veškeré vztahy se projevují a fungují na pozadí společnosti a společenské kultury a mohou přinášet prospěch pouze v případě, pokud nejsou společensky izolované. Člověk si uvědomuje, že prostřednictvím vztahů může nalézt své místo ve společenské hierarchii a přitom tato společnost se nemusí omezovat pouze na jeho úzké okolí (dochází k expanzi vědomí, že dotyčný je součástí i vyššího celku). Tento aspekt je tak ale často poněkud zatěžující a vede k postupnému odbourávání vlivu ega (po navázání vztahů v sedmém domě se uvolňuje ego v domě osmém), pokud je vývoj správný. Hlavním úkolem je schopnost kompromisů a navazování vztahů s druhými. Další důležitou "funkcí" sedmého domu je nalezení vlastní sexuální identity a tato konstelace vytváří tlak na to, aby člověk o své identitě získal jasnou a konkrétní představu.

Pro přesnější popis projevů severního měsíčního uzlu v sedmém domu je třeba se ještě podívat na astrologické znamení, v němž je uzel postaven:

- V Beranu se může jednat o určitý rozpor, protože člověk je tímto aspektem nucen být více egoistický a starat se spíše sám o sebe, v podstatě lze říci, že zde působí poněkud protichůdné principy, ale je třeba využít energii Berana tak, aby sice byl dotyčný více průraznější vůči okolí, ale zároveň se nesnažil o sebestřednost. Beran je sám o sobě znamením, které není příliš schopno kompromisů a zejména kompromis ve vztazích je hlavním úkolem tohoto aspektu, stejně jako navazování vztahů a nalezení schopnosti vzdá se něčeho ve prospěch někoho druhého.

- V Býku je třeba se naučit v záležitostech sedmého domu jednat a přemýšlet více realisticky a nedávat tolik průchod emocím. Je zde možnost vzniku emocionální a materiální závislosti na partnerovi a sklony jej ovládat. Rovněž potřeba finanční nezávislosti může poněkud blokovat principy severního uzlu v sedmém domě. Je třeba se naučit věřit svým schopnostem, spoléhat se na své talenty, poznat vlastní hodnoty, ale zároveň nalézt vhodný kompromis mezi zmíněnýni záležitostmi a mezi vztahy, kde se musí člověk naučit jednat tak, aby byl schopen kompromisu a dokázal se něčeho vzdát ve prospěch druhého. Hlavním úkolem je naučit se věřit svým schopnostem a talentům tak, aby nedocházelo ke vzniku závislosti na okolí a také nalezení kompromisu ve vztazích a navazování vztahů s okolím.

- V Blížencích je nutné, aby se člověk naučil v záležitostech sedmého domu jasně uvažovat a omezoval idealismus, který ve vztazích může přinášet problémy. Měl by se zbavit předsudků a přežitých názorů, poznávat různá stanoviska a prostřednictvím tohoto poznávání pak navazovat vztahy a hledat kompromisy ve vztazích. Hlavním úkolem je pomocí rozmanitého poznávání nalézt potřebný kompromis ve vztazích a naučit se vzdát se něčeho ve prospěch druhých.

- V Raku by měl být člověk ve vztazích soucitný a praktičtější a méně materialistický. Neměl by hledat smysl života v hodnostech a úřadech, ale prostřednictvím navazování vztahů poznávat vlastní duševní život a další, hodnotnější cíle. Ve vztazích by měl poznávat své kořeny, udělat si dostatek času na své blízké, hledat kompromisy a schopnost vzdát se něčeho ve prospěch druhých. Hlavním úkolem je péče o kořeny svého původu, navazování vztahů, nacházení kompromisů ve vztazích a vytváření dostatku času na svoji rodinu a blízké.

- Ve Lvu může mít tendence projevovat se poněkud anarchisticky (jižní uzel ve Vodnáři), tyto tendence je třeba omezovat a člověk by měl být schopen zaujmout v záležitostech sedmého domu pevné a jasné stanovisko. Je zapotřebí naučit se vysvětlovat své ideály a prakticky je využívat ve vztazích, být v nich osobně angažován(a) a pomáhat druhým prosazovat jejich myšlenky. Tato konstelace je dobrá i pro prosazování určitých společenských utopií, které se v minulosti osvědčily jako přínosné a reálné, toto prosazování se děje pomocí zdravého rozumu a jasných myšlenek. Hlavním úkolem je odvaha k tvořivosti při navazování vztahů, hledání kompromisů a schopnost vzdát se něčeho ve prospěch někoho druhého. Člověk s touto konstelací bude mít tendence být obdivován za svůj příkladný vztah k druhým, ale tyto snahy by logicky neměly být hlavním důvodem jeho snažení! (Velmi důležité).

- V Panně by měl být člověk v záležitostech sedmého domu více věcný a střízlivější a měl by omezovat zasněnost a nepořádnost. Tato konstelace vytváří tlak na to, aby se dotyčný začlenil do běžného praktického života a naučil se zvládat rutinní denní úkoly. Měl by si stanovit určité hranice a naučit se pomáhat druhým bez očekávání odměny, či jakékoli jiné odezvy. Svůj soucit a idealismus by měl přenášet do praktického denního života a vyjadřovat jej prací a prostřednictvím pomoci druhým. Znamení Panny spojuje duchovno s fyzickou existencí a hlavním úkolem tohoto aspektu je nalezení a zaujmutí svého pevného místa ve společnosti, stejně jako navazování vztahů, nalézání kompromisů a diplomacie v kontaktu s okolím a také schopnosti vzdát se něčeho ve prospěch druhých.

- Ve Váhách se musí člověk naučit být ohleduplnější k ostatním a omezovat svoji zištnost. Stejně tak je nutné, aby se učil kompromisům, ohleduplnosti a toleranci. Přestože znamení Vah je povahou svého energetického vibračního pole se zmíněnými vlastnostmi v souladu, jižní uzel se nachází v prvním domě v Beranu a dotyčný má tak tendence inklinovat spíše k vlastnostem domu prvního. Hlavním úkolem je navazování vztahů, omezování vlastního ega, naučit se něčeho vzdát ve prospěch druhých a přitom si podržet umění ocenit i vlastní hodnoty.

- Ve Štíru by se měl člověk naučit dávat více průchod svým emocím v záležitostech sedmého domu a nestarat se pouze o praktické věci. Je třeba se zbavovat zbytečné zátěže a nepotřebných, již překonaných vztahů, názorů a vzorců myšlení. Překonáváním zbytečných představ je možné dosáhnout hlubšího vědomí celku, vědomí, že dotyčný je integrální součástí tohoto celku. Hlavním úkolem této konstelace je rozvinutí důvěry ve vlastní regenerační schopnosti v záležitostech sedmého domu, překonávání životních krizí, navazování vztahů a naučit se vzdát se něčeho ve prospěch druhých.

- Ve Střelci jde o to, aby se dotyčný naučil méně se starat o podrobnosti a spíše si zvykal na širší rozhled v záležitostech sedmého domu. Stav rozšířeného vědomí je pro znamení Střelce typický, ale je nutné jej přenášet do praktického života a nesklouzávat příliš k teoretizování. Touha po poznání, informacích a mnohostranném poznání je pro tuto konstelaci běžná, je ale nutné netříštit energii a nepřehlížet důležité záležitosti. Nejedná se o zcela ideální aspekt pro vztahy, protože je třeba naučit se přenášet přes rámec již poznaného a otevírat se dalším zkušenostem i názorům. Partner takového člověka by měl být neustále připraven na to, že život nebude nudný stereotyp, ale pokud ztratí s dotyčným krok, nejspíše dojde ve vztahu k problémům. Hlavním úkolem je naučit se rozvinout vlastní názor a přesvědčení v oblasti, signované sedmým domem a spojit je v jeden harmonický celek, rozšiřování obzorů, navazování vztahů a naučit se něčeho vzdát ve prospěch druhých.

- V Kozorohu je třeba snažit se o praktický přístup a nalezení sebedůvěry v záležitostech sedmého domu a také o omezování sentimentu. Dotyčný se musí naučit zbavovat emocionálních závislostí na druhých a škodlivých zaběhnutých struktur. Měl by převzít zodpovědnost za svůj přístup ke vztahům, naučit se v nich volně dýchat a být sám sebou. Vytváření závislostí je typické pro znamení Kozoroha a vždy směřuje k ovládání druhých. Je ale potřebné se těchto tendencí zbavovat a od druhých neočekávat vždy ocenění či reakci na svojí pomoc. Hlavním úkolem této konstelace je rozvinout samostatnost a přijmout zodpovědnost v záležitostech sedmého domu, navazování vztahů, zbavení se strachu ze vztahů a naučit se něčeho se vzdát ve prospěch druhých, což je pro znamení Kozoroha často obtížné.

- Ve Vodnáři by se měl člověk více dělit s ostatními a neprosazovat tolik své ego. Většinou má silné vědomí vlastní důležitosti a také značné nároky na pozornost. Tyto vlastnosti mu však brání se začlenit do skupiny, či do vztahu. Má pocit strachu ze ztráty vlastní důležitosti a touží po sebeprosazování, ale tyto záležitosti vedou spíše k izolaci, než k významnějším společenským postům, po kterých touží. Je třeba naučit se diplomacii a dávat prostor partnerovi i druhým. Hlavním úkolem je společenská angažovanost a důvěra v to, že ostatní nemají potřebu dotyčnému odebrat jeho postavení. Ve vztazích se musí učit dávat druhému prostor a neprosazovat se nad něj. Asi nejdůležitějším úkolem je nalezení smyslu pro týmovou spolupráci (velmi důležité). Dále pak učení se diplomacii a vzdát se něčeho ve prospěch druhých.

- V Rybách by člověk by měl v záležitostech sedmého domu rozvíjet senzibilitu a citový život a neměl by ani sebe, ani ostatní hodnotit příliš kriticky. Neměl by se ve vztazích spoléhat pouze na objektivní skutečnosti, ale je třeba, aby rozvíjel důvěru ve své vyšší vedení a intuici. Dotyčný se musí naučit, že nejlepších výsledků nedosáhne tvrdou prací a analýzami faktů, ale důvěřivým odevzdáním se tvůrčímu chaosu a nasloucháním své intuici. Hlavním úkolem tohoto aspektu je návrat do ticha a k důvěře ve své vyšší vedení a intuici v záležitostech sedmého domu, navazování vztahů, učení se diplomacii a kompromisům a také vzdát se něčeho ve prospěch druhých (v případě znamení Ryb je však třeba tuto vlastnost nepřehánět, uvažovat střízlivěji a nebýt příliš naivní).

Severní měsíční uzel v osmém domě
Tato konstelace dává důraz na to, aby se člověk naučil zvládat změny a přijal je jako nedílnou součást přírodních dějů i životních cyklů. Měl by více oceňovat druhé a nebýt tolik materialistický. Důležité je, aby se dotyčný zbavoval přebytečné zátěže a přežitých vztahů i vzorců myšlení, které mu již neslouží konstruktivně. Je třeba opouštět zažité představy a zvyklosti, důvěřovat svým regeneračním schopnostem a tím v sobě rozvíjet vědomí vyššího celku a to, že člověk je jeho důležitou součástí. Měl by mít hlubokou důvěru ve své regenerační schopnosti a v přirozené životní cykly a prostřednitvím zvládání životních krizí pak může růst a rozvíjet se. Učí se objevovat, jak může dát konkrétní tvar partnerským vztahům a také nalézá vhodný způsob, jak zacházet s osobním vlastnictvím. Měl by se naučit partnera nevlastnit, ale dát mu dostatek prostoru a vztah upevňovat jinými způsoby, nikoli citovým nátlakem. Dalším tématem severního uzlu v osmém domě je rozpouštění ega ve prospěch širšího celku. Osmý dům je také domem obchodu a prostřednictvím uvažování na bázi obchodních transakcí člověk získává důležité zkušenosti v oblasti upevňování vztahů a v přístupu k partnerovi. Jižní uzel je v druhém domě a to může někdy vést k finančním potížím, pokud však dotyčný zvládne obě energie vyvážit, může tato konstelace vést také k hmotnému bohatství. Základním úkolem je růst prostřednictvím zvládání životních krizí, upevňování svých originálních idejí, rozvíjení náhledu do druhých a také nalezení vědomí, že člověk je součástí celku a že životní cykly (včetně smrti) jsou přirozenou součástí života. Jednou z důležitých záležitostí, kterou signuje osmý dům, je tántra, neboli kultivace sexuální energie a její využití k regeneraci i duchovnímu růstu. Lidé se severním uzlem v osmém domě musí vyvážit energie v oblasti materiální a intimní. Tendence sklouzávat spíše k materialismu je nutné poněkud potlačovat a sex ze svého života rozhodně nevylučovat.

Pro přesnější popis projevů severního měsíčního uzlu v osmém domu je třeba se ještě podívat na astrologické znamení, v němž je uzel postaven:

- V Beranu jde o důraz na větší prosazování v záležitostech osmého domu a o odvahu k poznávání přirozenosti životních cyklů, k upevňování vztahů, k překonávání životních krizí i k určitému rozpouštění vlastního ega ve prospěch celku. Hlavním úkolem je více spoléhat sám na sebe v záležitostech osmého domu, naučit se důvěřovat proměnám životních cyklů, řešit životní krize a jejich prostřednictvím růst a regenerovat se. Při upevňování vztahů je důležité přijmout i hlediska a stanoviska partnera a nesnažit se o jeho přesvědčování silou.

- V Býku by měl člověk v záležitostech osmého domu jednat a myslet více realisticky a je třeba, aby poněkud omezoval své emoce. Silná potřeba moci a vlivu se může projevit v oblasti upevňování vztahů a je tak důležité, aby se dotyčný zbavoval emocionální a materiální závislosti na druhých a neměl potřebu je vlastnit, ale dal jim dostatečný prostor k jejich vlastnímu rozvoji a životu. Hlavním úkolem je věřit svým vlastním talentům a schopnostem v záležitostech osmého domu, naučit se v nich realistickým postojům, zvládat životní krize s vytrvalostí a důvěrou ve své regenerační schopnosti a také zbavovat se přebytečných a přežitých vzorců myšlení i již nefunkčních vztahů.

- V Blížencích je nutné, aby se člověk v záležitostech osmého domu naučil přemýšlet jasněji a nepodléhal příliš idealistickým myšlenkám a názorům. Měl by opouštět předsudky a zbavovat se přežitých názorů, které mu již nepomáhají. Je také důležité, aby poznával a přijímal různá stanoviska a učil se je akceptovat. Prostřednictvím soustřeďování aktuálních poznatků a informací si pak dotyčný může v oblastech, které osmý dům signuje, vytvářet vlastní objektivní mínění a také získávat zkušenosti. Hlavním úkolem je poznávání nejrůznějších hledisek a náledů na záležitosti osmého domu, vyvážení energií mezi materiální a intimní stránkou, zvládání životních krizí prostřednictvím jasného uvažování a poznávání zákonitostí životních cyklů a jejich nezbytné role v přírodních dějích.

- V Raku je na člověka v záležitostech osmého domu kladen požadavek na větší soucitnost a laskavost a také na to, aby omezoval své materialistické zaměření. Neměl by hledat naplnění v úřadech, či hodnostech, ale měl by upřednostňovat spíše svůj duševní život a poznávat cennější cíle, v tomto případě typicky například tělesnou i duševní regeneraci a tántrické záležitosti. Upevňování vztahů se v případě této konstelace děje prostřednictvím uvědomování si svých kořenů a rodinných vazeb a dotyčný dává na tyto záležitosti značný důraz. Měl by si udělat dostatek času na svojí rodinu a soukromý život a nesklouzávat příliš k materiálním záležitostem. Hlavním úkolem je posilování záležitostí osmého domu prostřednictvím péče o své kořeny a o rodinu a rodinné vazby, zvládání životních krizí pomocí soucitu a laskavého přístupu k okolí, rozvíjení intimní stránky, upevňování svých vlastních, originálních idejí a nalezení svého pevného místa ve vazbě na své kořeny a rodný kraj.

- Ve Lvu by se měl člověk v záležitostech osmého domu snažit o pevná stanoviska a je nutné, aby omezoval své anarchistické sklony. Měl by se osobně angažovat, přijímat své originální ideje, stát si za svými názory a upevňovat vztahy tak, aby dostal dostatek prostoru i partner. Neměl by se nechat ukolébat lichotkami, respektive v záležitostech osmého domu by nemělo být cílem jeho snažení ocenění od druhých, ale měl by aktivně toužit dosáhnout regenerace, zajímat se o tántrické záležitosti, o rozvíjení vhledu do druhých atd. Tento člověk má také dobré dispozice pro prosazování určitých utopií, které se někdy v minulosti ukázaly jako užitečné a reálné. Hlavním úkolem je odvaha k tvořivosti v záležitostech osmého domu - v otázkách regenerace, při prosazování svých originálních idejí, v tántrických otázkách, při zvládání životních krizí i při upevňování vztahů.

- V Panně je hlavním tématem střízlivost a věcnost v záležitostech osmého domu a dotyčný by měl omezovat nepořádnost a zasněnost. Tato konstelace nutí člověka zaujmout své místo, na kterém může být užitečný ostatním a v upevňování vztahů, tántrických otázkách a dalších oblastech osmého domu by měl postupovat prakticky, i když například pro intimní oblast není znamení Panny příliš ideální, protože obvykle mívá problémy být spontánní. Dotyčný bývá obvykle vůči druhým soucitný, ale může mít také tendence například při upevňování vztahů sklouzávat až k pedantismu. Hlavním úkolem je zaujmout své pevné místo v záležitostech osmého domu a prakticky propojit fyzickou stránku s duchovní složkou. Pro toto je například tántra velmi vhodná, ale nejprve je nutné zpracovat příliš puntičkářské náhledy na intimní otázky. Rozvíjení originálních idejí, upevňování vztahů, to vše by mělo dostat určitý pořádek a řád, při zvládání životních krizí je třeba nepodléhat depresím a malomyslnosti.

- Ve Váhách by se měl člověk v otázkách osmého domu snažit o větší ohleduplnost k ostatním a je třeba, aby vědomě omezoval svoji zištnost. Při upevňování vztahů, v tántrických otázkách, při upevňování svých originálních idejí, zde všude je na dotyčného kladen požadavek na toleranci a na diplomatický přístup k ostatním. Měl by se naučit připustit si možnost hlubších vztahů s ostatními, vážit si intimnějších i rodinných vztahů a lásky a přitom se měl naučit ocenit i vlastní hodnoty. Důležité je, pokud se naučí vzdát se něčeho ve prospěch ostatních, zejména v otázce upevňování vztahů může být tato vlastnost velmi přínosná. Hlavním úkolem je upevňování již navázaných vztahů a naučit se vážit hlubších vztahů i lásky, nacházet kompromisy a být při jednání s druhými diplomatický a ohleduplný. Upevňování vlastních originálních idejí i rozvíjení tántrických záležitostí, to vše by mělo být prováděno prostřednictvím energií vibračního pole Vah.

- Ve Štíru je třeba dát v záležitostech osmého domu volný průběh svým emocím a nestarat se pouze o praktické věci. Člověk by se měl naučit zbavovat přebytečné zátěže, zastaralých vzorců myšlení a přežitých vztahů. Znamení Štíra v osmém domě je ideálním prvkem pro regeneraci a tántrické záležitosti. Je třeba překonávat zastaralé představy a tak docílit hlubšího vědomí, že jsme integrální součástí vyššího celku. Hlavním úkolem je nalezení hluboké důvěry ve vlastní regenerační schopnosti, v tántrické záležitosti a také růst prostřednictvím úspěšného překonávání životních krizí. Dále pak upevňování vlastních, originálních idejí a získání důvěry v přírodní cykly a změny na hlubokých úrovích. Tyto změny je třeba naučit se přijímat jako nezbytnou součást života a přírodních cyklů.

- Ve Střelci je hlavním požadavkem, aby se člověk v záležitostech osmého domu méně zabýval podrobnostmi a spíše si zvykal na širší rozhled. Má hlubokou touhu po informacích a všestranném poznání, což ale může energie tříštit a odvádět pozornost od důležitých věcí. Měl by neustále rozšiřovat své obzory a překonávat rámec již pozaných věcí. V otázkách tántry, regenerace, upevňování vztahů i vhledu do druhých by se měl otevřít smysluplným názorům a skutečnostem a pomocí svých vlastních zkušeností z nich pak syntetizovat systém vlastních pravd a přesvědčení. Cílem popsaného snažení je dojít k pochopení podstaty celku. Hlavním úkolem této konstelace je neustále rozšiřovat své obzory v otázkách tántry, regenerace, upevňování vztahů, vhledu do druhých i při upevňování svých vlastních, originálních idejí.

- V Kozorohu by měl být člověk v záležitostech osmého domu praktičtější a méně sentimentální. Je třeba, aby se zbavoval zaběhnutých a škodlivých struktur uvažování, aby jasně definoval své cíle a převzal zodpovědnost v otázkách regenerace, tántry, upevňování vztahů atd. Měl by si také vytyčit určité hranice a ty pak nepřekračovat. Poznání vlastních schopností je důležitým krokem ke správnému vývoji, který spočívá především v tom, že dotyčný si přestane vytvářet v otázkách osmého domu jakékoli emocionální závislosti. Hlavním úkolem je rozvinutí samostatnosti a převzetí osobní zodpovědnosti v otázkách záležitostí osmého domu: při upevňování vztahů, v tántrických záležitostech, při upevňování vlastních originálních idejí, ve vhledu do druhých atd. Zřejmě největším úkolem této konstelace je překonání obav a zbytečné nesebedůvěry ve všech záležitostech osmého domu.

- Ve Vodnáři je třeba, aby se člověk v záležitostech osmého domu ochotněji dělil s ostatními a omezoval vliv svého ega. Jeho vědomí vlastní důležitosti a také veliké nároky na pozornost mu mohou komplikovat sociální adaptabilitu a zejména v otázkách osmého domu mohou vést do izolace a v té se většina zmíněných záležitostí rozvíjet nedá. Hlavním úkolem této konstelace je společenská angažovanost, která spočívá zejména v tom, že se dotyčný v záležitostech osmého domu nenechá unášet svými potřebami pozornosti a vědomím vlastní důležitosti a připustí si, že i ve vztahu se jeho osobnost nijak neztratí. Regenerace, tántra, upevňování vlastních originálních idejí, to vše lze zvládnout pouze v případě, že člověk přestane příliš prosazovat sám sebe, zbaví se egoismu a nekonstruktivního pocitu vlastní důležitosti a s důvěrou rozvine svojí angažovanost vůči druhým.

V Rybách by měl člověk v otázkách osmého domu rozvíjet svoji senzitivitu a citový život a neměl by na ostatní pohlížet příliš kriticky. Neměl by se spoléhat pouze na objektivní skutečnosti,ale měl by zaměřit pozornost na své vyšší vedení a intuici. Ve všech záležitostech osmého domu by se měl dotyčný naučit, že nejlepších výsledků dosáhne nikoli tvrdou prací, ale zejména důvěřivým odevzdáním se svému vyššímu vedení a tvůrčímu chaosu. Hlavním úkolem je návrat do vnitřního ticha v oblasti upevňování vztahů, v tántrických záležitostech, v náhledu do druhých, v regeneraci i v upevňování vlastních, originálních idejí.

Severní měsíční uzel v devátém domě
Tato konstelace nutí člověka, aby se více zabýval záležitostmi devátého domu: měl by změnit svůj případně negativní postoj k delším zahraničním cestám, upravit svůj vztah k náboženství a vyšší filozofii, měl by se filozofií zabývat a své názory rozvíjet a prohlubovat. Neměl by se také příliš zabývat příbuzenskými svazky, což ale neznamená, že se jej netýkají partnerské vztahy, naopak - severní uzel v devátém domě nutí dotyčného, aby neustále hledal způsoby, jak partnerské vztahy rozvíjet. Touha po informacích a vědění může vést k tříštění energií a k tomu, že dotyčný přehlédne důležité věci. Měl by rozšiřovat své obzory, překonávat rámec již poznaných věcí a přijímat smysluplné názory a informace, ze kterých si pak může vytvářet a syntetizovat vlastní filozofické pravdy a přesvědčení. Základním úkolem této konstelace je neustále rozšiřovat svůj obzor a dospět k pochopení, že hlavním cílem není soubor dílčích znalostí a zkušeností, ale vědomí komplexního celku, do kterého se postupně nabývané znalosti skládají. Dále pak rozvíjení vztahů, rozvíjení vlastních, originálních idejí, vyšší filozofie a náboženství atd. Jedním z projevů jižního uzlu ve třetím domě je značný smysl pro plánování a strategii, ale tyto schopnosti byly pravděpodobně v minulosti zneužívány a nyní by je měl člověk spíše zvolna opouštět.

Pro upřesnění vyhodnocení severního uzlu v devátém domě je dále nutné posoudit také znamení, v němž se tento prvek nachází:

- V Beranu by se měl člověk v záležitostech devátého domu spíše prosazovat, kráčet s odvahou vlastní cestou a neměl by se příliš spoléhat na ostatní, zejména pak by si neměl nechávat vnucovat cizí názory a přesvědčení, aniž by je nejprve s nadhledem zhodnotil. Lidé však také mívají tendence příliš prosazovat své přesvědčení a nepřijímat do svého života potřebné zkušenosti a názory druhých, které by jim mohly pomoci syntetizovat jejich vlastní vyšší filozofii. Hlavním úkolem této konstelace je neustálé rozšiřování obzorů a syntetizování vlastní vyšší filozofie a názorů na zakládě teoretických znalostí, učení i názorů a zkušeností druhých, příčemž je třeba překonávat nadměrnou soběstačnost znamení Berana, které si zmíněné názory a myšlenky druhých do života pouští pouze obtížně. Rozvíjení vztahů se pravděpodobně bude dít prostřednictvím přílišného prosazování vlastních názorů, ale je třeba nechat dostatek prostoru i svému partnerovi.

- V Býku je třeba, aby se člověk naučil v záležitostech devátého domu uvažovat a jednat realističtěji a neměl by příliš podléhat svým emocím. Důležité je, aby se zbavoval emocionálních a materiálních závislostí, protože ty jsou výrazem jeho touhy po moci a vlivu nad ostatními a tyto záležitosti se s energiemi devátého domu příliš neslučují. Dotyčný by měl poznávat své vlastní hodnoty a aplikovat je při rozvíjení svých vyšších filozofických názorů a přesvědčení. Hlavním úkolem této konstelace je naučit se věřit svým vlastním talentům a schopnostem v rozvíjení vyšších filozofických názorů, rozvíjení vztahů, při delších zahraničních cestách i při rozvíjení vlastních, originálních idejí.

- V Blížencích by měl člověk v záležitostech devátého domu uvažovat realističtěji a neměl by podléhat idealisticým názorům a myšlenkám. Protože jsou však cizí názory a pravdy důležité pro jeho vlastní vývoj a syntetizování vyšší filozofie, je třeba, aby se naučil rozlišovat, které myšlenky jsou pro něj důležité a které ne. Analytické schopnosti Blíženců jsou v tomto případě poněkud tlumeny často idealistickým jižním uzlem ve Střelci a navíc leží znamení Střelce v opozičním třetím domě. Je třeba se zbavovat předsudků a přežitých názorů a zvědavě poznávat nové myšlenky, pravdy a názory. Hlavním úkolem je rozmanité poznávání nejrůznějších myšlenek, postupů, pravd a názorů, z nichž je následně stavěna vlastní vyšší filozofie a náboženské přesvědčení. Vztahy a také vlastní, originální ideje by měly být rozvíjeny prostřednictvím jasného uvažování a intelektu.

- V Raku bude rozvíjení záležitostí devátého domu vždy podbarveno soucitností a laskavým přípstupem k ostatním, tyto aspekty jsou například pro rozvíjení vztahů poměrně ideální. Člověk by měl omezovat materialistické tendence a věnovat se spíše rodině a svým kořenům. Ohledně těchto záležitostí se také točí filozofické názory a myšlenky. Přestože znamení Raka není příliš nakloněno delším zhraničním cestám a inklinuje spíše ke kořenům svého původu, je nutné, aby člověk neměl k cestování a poznávání cizích kultur averzi, ale naopak se těmto záležitostem nebránil a do svého života začlenil poznávání cizích náboženství, filozofií a národů. Hlavním úkolem této konstelace je rozvíjení vyšších filozofických názorů a náhledů, rozvíjení vztahů a vlastních originálních idejí ve vazbě na kořeny svého původu, rodný kraj a rodinu.

- Ve Lvu by se měl člověk v záležitostech devátého domu snažit o pevné postoje a být méně anarchistický. Své ideály a přesvědčení by měl být schopen převádět do praktického života a osobně se angažovat v rozvíjení vztahů , měl by aktivně pěstovat vyšší filozofii a rozvíjet své náboženské přesvědčení. Stejně aktivně by měl také přistupovat k delším zahraničním cestám, prostřednictvím kterých si bude rozšiřovat své obzory a poznávání cizích kultur. Rovněž vydavatelská činnost je typická pro severní uzel v devátém domě, respektive člověk by se měl v této oblasti osobně angažovat. Hlavním úkolem této konstelace je odvaha k tvořivosti v oblasti rozvíjení vztahů, rozvíjení vlastních, originálních idejí, v pěstování vyšších filozofických názorů a pravd a také při delších zahraničních cestách za poznáním.

- V Panně je nutné, aby se dotyčný snažil v záležitostech devátého domu o střízlivé postoje a neměl by být příliš zasněný a nepořádný. Hlavním tématem této konstelace je začlenit se do praktického života a přenášet do něj vše, co je signováno devátým domem. Stejně tak je důležité, aby člověk zvládl službu druhým a svůj přirozený soucit využíval praktickým způsobem v oblasti rozvíjení vztahů, rozvíjení vlastních originálních idejí, při vytváření vyšších filozofických názorů a přesvědčení a při delších zahraničních cestách za poznáním. Ve všech těchto záležitostech je hlavním úkolem zaujmout své pevné místo, přijmout a akceptovat své hranice a střízlivě, nikoli příliš analyticky hodnotit vše, co s devátým domem souvisí.

- Ve Váhách by měl být člověk v záležitostech devátého domu ohleduplnější k ostatním a měl by omezovat svojí zištnost. Je důležité, aby neustále hledal kompromisy a byl vůči druhým tolerantní. Nejvíce se těmto vlastnostem může naučit při rozvíjení vztahů. Člověk by měl poznat vlastní hodnoty a naučit se vážit si vztahů a lásky. Jeho největší síla spočívá ve schopnosti něčeho se vzdát ve prospěch ostatních. Pakliže pochopí, že respektovat přání a potřeby druhých není v protikladu s jeho vlastním vývojem, dojde k poznání, že se mu v záležitostech devátého domu dostává poznání mnohem více. Hlavním úkolem je navazování a rozvíjení vztahů, naučit se vážit si lásky, rozvíjet své originální ideje a vyšší, filozofické myšlenky a pravdy.

- Ve Štíru se musí člověk naučit nechávat svým emocím a pocitům v záležitostech devátého domu volný průběh a neměl by se příliš starat pouze o praktické záležitosti. Je třeba, aby se zbavoval zbytečné zátěže a přežitých myšlenek a názorů, i již nefunkčních vztahů a zvyklostí. Těmito postupy v sobě může dotyčný objevovat a rozvíjet vědomí, že je součástí vyššího celku, což je zcela v souladu s jeho vývojem. V rozvíjení vztahů a vlastních, originálních idejí i v pěstování vyšších filozofických myšlenek a názorů, zde všude člověk zjišťuje, že vše je pomíjivé a podléhá zákonitostem přírodních dějů a cyklů. Hlavním úkolem je rozvíjení záležitostí devátého domu prostřednictvím zvládání životních krizí a pochopením smyslu a podstaty životních cyklů a změn, které jsou vázány na přírodní děje a zákonitosti.

Ve Střelci je devátý dům ve "svém" znamení, veškeré aspekty a požadavky tohoto domu tak nabývají na významu. Člověk by se neměl příliš starat o podrobnosti a měl by si spíše zvykat na širší rozhled a rozšířené vědomí. Jeho touha po všestranném vědění a informacích může vést k tříštění energií a k přehlédnutí důležitých záležitostí. Je třeba rozšiřovat své vědomí a rozvíjet vztahy, vlastní originální ideje i vyšší filozofické myšlenky a názory a syntetizovat si z nich systém vlastních názorů a přesvědčení. Stejně tak je nutné, aby se dotyčný dokázal přenést přes již poznané a otevřel se novým názorům a souvislostem. Hlavním úkolem je neustále rozšiřovat své vědomí, rozvíjet vztahy, vlastní, originální ideje a vyšší filozofii tak, aby postupně došlo k uvědomění, že znalosti, vědomosti a poznání nemohou být pouze dílčími fragmenty, ale že jsou komplexní součástí jednoho důmyslného celku.

V Kozorohu by měl být člověk v záležitostech devátého domu praktičtější a neměl by podléhat sentimentu a snížené sebedůvěře. Je důležité, aby si zejména při rozvíjení vztahů nevytvářel emocionální závislosti, protože ty jsou výrazem jeho touhy po moci a ovládání druhých. Měl by se zbavovat škodlivých, zaběhnutých struktur myšlení a jednání, jasně definovat vlastní cíle a hranice a snažit se jich dosáhnout dříve, než se rozhodne jít dál. Hlavním úkolem této konstelace je rozvíjení samostatnosti a převzetí plné zodpovědnosti za záležitosti devátého domu: při rozvíjení vztahů, vlastních, originálních idejí, vyšších filozofických myšlenek a názorů a také při delších zahraničních cestách za poznáním. Pro tuto konstelaci je typické, že pro většinu záležitostí devátého domu a zejména pro zahraniční cesty často jakoby chybí odvaha a motivace, ale je nezbytné, aby se člověk odvážně pustil vlastní cestou a ničemu z jmenovaných věcí se nevyhýbal.

- Ve Vodnáři by se měl člověk v záležitostech devátého domu naučit více dělit s ostatními a neměl by příliš prosazovat své ego. Jeho nároky na pozornost a vědomí vlastní důležitosti mohou většinu věcí devátého domu blokovat. Například pokud je do rozvíjení vztahů vnášena potřeba být středem pozornosti, nemůže tato aktivita dopadnout příliš dobře. Je třeba potlačovat své touhy po sebeprosazování a připustit, že i druhý má své potřeby a není možné mu je upírat. Hlavním úkolem této konstelace je rozvinout společenskou angažovanost při rozvíjení vztahů a vlastních, originálních idejí i při vytváření vyšších filozofických názorů a myšlenek. Je nutné dát své schopnosti a znalosti ve prospěch celku a nedostat se do izolace přílišným sebeprosazováním.

- V Rybách je důležité, aby člověk v záležitostech devátého domu rozvíjel svoji senzibilitu a citový život a neměl by ani sebe, ani ostatní vidět příliš kriticky. Neměl by se spoléhat pouze na objektivní realitu, ale měl by zaměřit pozornost také na vyšší sféry vědomí, svoji intuici a vyšší vedení. Je důležité, aby si uvědomil, že nejlepších výsledků v oblasti devátého domu nedosáhne pouze tvrdou prací sám na sobě, ale zejména důvěřivým odevzdáním se tvůrčímu chaosu a svému vyššímu vedení. Hlavním úkolem této konstelace je návrat do ticha a naslouchání své intuici při rozvíjení vztahů, vlastních originálních idejí, vyšších filozofických myšlenek a názorů a také při delších zahraničních cestách za poznáním.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Zajímalo by mě, co s tím dál (21.7.2012 18:54)
Měsíční uzly v astrologických domech (IV.) (17.10.2007 16:15)
Měsíční uzly v astrologických domech (II.) (3.9.2007 10:52)
Měsíční uzly v astrologických domech (I.) (23.8.2007 10:30)
Pluto v astrologických domech (9.4.2007 11:47)
Neptun v astrologických domech (4.2.2007 20:11)
Uran v astrologických domech (15.1.2007 17:16)
Saturn v astrologických domech (18.12.2006 17:19)
Jupiter v astrologických domech (29.11.2006 16:06)
Mars v astrologických domech (6.11.2006 13:47)
Venuše v astrologických domech (28.9.2006 13:05)
Merkur v astrologických domech (28.8.2006 12:19)
Měsíc v astrologických domech (18.8.2006 19:19)
Slunce v astrologických domech (8.8.2006 10:44)
Planety v astrologických domech (2.8.2006 12:59)