Astrologie

Vytvoření osobního horoskopu (II.)

Vytvoření osobního horoskopu krok po kroku (pokračování)

Krok č. 24: vyhodnotíte polohu severního (a zároveň také jižního) měsíčního uzlu. Tímto způsobem lze poměrně spolehlivě zjistit, jaký je hlavní karmický úkol člověka, odkud dotyčný přichází a také je možné stanovit, čemu by se bytost měla v životě spíše vyhýbat a co je třeba zvolna opouštět. Vždy si nejprve pozorně přečtěte popis severního uzlu v konkrétním domě a teprve potom se podívejte níže, kde máte vždy ještě popsány projevy uzlu v konkrétním astrologickém znamení.Klikněte na příslušný odkaz, nachází li se zkoumaný severní měsíční uzel v: v prvním domě, ve druhém domě, ve třetím domě, ve čtvrtém domě, v pátém domě, v šestém domě, v sedmém domě, v osmém domě, v devátém domě, v desátém domě, v jedenáctém domě, nebo ve dvanáctém domě.

Krok č. 25: můžete ještě analyzovat další, spíše "speciální" záležitosti:
- je li aspekt v elektrických znameních, záležitosti tohoto aspektu způsobuje osoba sama, kdežto v magnetických jsou jí způsobovány okolím (aktivita a pasivita). V případě aspektu kombinovaného (z elektrického do magnetického znamení) posoudíte, která z obou či více planet je silnější (další aspekty, příbuznost planety a znamení atd.)

- posuzujete li astrologický dům, vždy musíte přihlížet, jestli se nachází celý v jednom, či ve více znameních. Pokud ve více, je třeba vždy vyhodnotit všechna (většinou dvě) tato znamení. Příklad: Ascendent je na dvacátém osmém stupni Berana, tedy zbytek prvního domu je v Býku a navíc Měsíc v prvním domě je rovněž v Býku. Dotyčný tedy bude mít základ povahy cholerický, ale citově se bude projevovat velmi konzervativně a bude orientován značně na rodinu a klasické hodnoty, což jinak pro Asc. v Beranu není zcela typické.

- je li Ascendent spíše harmonický, či neharmonický, zjistíme z jeho aspektace s ostatními planetami a také z aspektace regenta (vládce znamení Ascendentu). Aspektace Ascendentu má značný vliv na základní charakter bytosti.

- můžeme zjistit úhlovou rychlost Měsíce, která je důležitá pro stanovení, jak je člověk bystrý a jaké má základní dispozice pro učení a chápání nových věcí. Astrolog 5.0 bohužel tento prvek spočítat neumí a tak si musíte poradit sami: podívejte se na polohu Měsíce, posuňte čas přesně o dvanáct hodin nazpět a spočítejte rozdíl ve stupních a zhruba i minutách. Posuňte čas na původní hodnotu a potom o dvanáct hodin kupředu, opět spočítejte rozdíl. Sečtěte obě hodnoty a máte zhruba úhlovou rychlost ve stupních. Standardní úhlová rychlost je dvanáct stupňů, nad tuto hodnotu je dotyčný většinou bystrý a učení a vstřebávání nových věcí mu jde dobře a naopak pod dvanáct stupňů může mít s chápáním látky problémy. Úhlová rychlost Měsíce nenaznačuje primárně na inteligenci, tu vyjadřuje spíše třetí dům, planeta, vládnoucí znamení na jeho hrotu, Merkur a jeho aspekty (například s Marsem - rychlé, praktické a správné myšlení, pokud není aspekt vysloveně neharmonický).

- zdravotní stav: první dům ukazuje na choroby v dětství, čtvrtý na nemoci genetického původu a šestý na celkový zdravotní stav, dispozice a hygienické návyky.

- v horoskopu máme čtyři základní kvadranty, z nichž je každý tvořen třemi domy (viz krok č. 17). Platí ale jedno velmi důležité pravidlo: nejprve musí být vždy pečlivě zpracován princip kardinálního domu, aby se mohl následně zpracovat i dům kvality fixní a pohyblivé. Pokud se kardinální dům nezpracuje správně, dojde ve zbývajících dalších dvou domech ke zcela jinému trendu vývoje, odlišnému od požadovaného a jediného možného způsobu.

- pokud je v horoskopu silně obsazený desátý a jedenáctý dům a všechny planety nejsou dobře apektovány, hrozí riziko vzniku epilepsie. (Saturnské blokování mechanismu aktivace mozkové kůry a uranská aktivační síla). Tuto nemoc, pokud propukne, nelze zcela vyléčit, ale je možné jí výborně kontrolovat, např. homeopatiky. (Cuprum metallicum 10M účinně tlumí křeče). Varovným signálem tohoto rizika je často kinetóza - nevolnost v dopravních prostředcích. Je nutné se vyhýbat prudce blikajícím světlům (např. na diskotékách) a všem situacím, které by mohly spustit epileptický záchvat. Má li například vaše dítě tyto aspekty a trpí li na kinetózy, zvolte jako dopravní prostředek vlak, vyhýbejte se diskotékám a obecně nedávejte žádné příčiny k potenciálnímu vzniku epileptického záchvatu. Pozor - stejný princip (uranská aktivace mozkové kůry) platí i v případě, že jsou v devátém a třetím domě opozičně položené planety. V případě aplikační opozice s malým orbem a dalšími neharmonickými aspekty na planety, které se nacházejí ve zmíněné opozici, se riziko vzniku epileptických záchvatů dále zvyšuje.

- Slunce je odleskem božího slova v člověku (Dr. Kefer). V horoskopu vidíme, jakým způsobem jsou převáděny kosmické, univerzální energie do energetické struktury bytosti.

- metoda specifického signifikátoru nám říká, jak se bude vibrační pole planety projevovat konkrétně. Zjistíte to tak, že vždy musíte posoudit dům, jehož hrot leží ve znamení, kterému vládne posuzovaná planeta. Příklad: Slunce je v domě pátém a ve Lvu leží hrot druhého domu. Záležitosti pátého domu (sexualita, děti, tvořivost a sport) vždy budou provozovány za účelem dosažení hmotných prostředků, prostřednictvím sebevymezení a záležitostmi druhého domu obecně. Tedy například děti tohoto člověka budou nuceny ke sportu, nebo k umělecké činnosti s perspektivou zisku peněz. Je li astrologické znamení v příslušném domě uzavřeno (hrot domu není přímo ve znamení, ale toto znamení je v domě položeno), platí stejné pravidlo s tím, že dosažení záležitostí tohoto domu může být složitější a nepřímé a bytost je přitom ovlivňována tímto principem stejně silně, ne li silněji (záleží na aspektech a retrograditě). Obecně se zákon specifického signifikátoru vyjadřuje takto: ve znamení (a tím také v domě), v němž specifický signifikátor vládne, se nachází příčina události a ve znamení, v němž tento signifikátor stojí fyzicky, je pak následek. (Velmi důležitý princip pro hermetické léčení). Opět příklad: příčina choroby spočívá ve znamení a v domě, ve kterém leží planeta, vládnoucí tomu znamení, v němž leží hrot šestého domu.

- nachází li se v horoskopu planeta angulárně, tedy v konjunkci s prvním, čtvrtým, sedmým a desátým domem, ovlivňuje svým vibračním polem vždy celý horoskop a tím bytost jako celek.

- leží li planeta v nějakém astrologickém domě, je kromě aktuálního astrologického znamení vždy také ovlivněna energetickým vibračním polem dotyčného domu bez ohledu, v jakém znamení se hrot tohoto domu skutečně nachází. Příklad: Pluto v desátém domě je vždy ovlivněn vibračním polem Kozoroha, přestože hrot domu je položen například ve Váhách. Tento princip je velmi důležitý a přitom prakticky neznámý!

- posuzujete li vliv jednotlivých planet (v domech, v aspektech), jedním z důležitých hledisek je také jejich úhlová rychlost. O vlivu úhlové rychlosti Měsíce jsem psal výše, ale obecně platí, že čím menší je úhlová rychlost planety, tím větší je její vliv na člověka. Největší dopad má tzv. retrogradita, tedy stav, kdy je planeta z hlediska rychlosti pohybu Země pomalejší, tedy z pohledu Země "couvá" - je retrográdní. Retrogradita je v programu Astrolog 5.0 označena písmenem R (vpravo dole) u planety, která tento typ pohybu vykazuje. Retrográdní planeta ukazuje na zpomalený (duchovní i fyzický) vývoj, blokády v oblasti příslušného domu, způsobené vibračním polem příslušné retrográdní planety a na nutnost zvládnout určitý problém za ztížených podmínek.
- Standardní úhlová rychlost Slunce je cca jeden stupeň za jeden den a mění se v závislosti na ročním období, s výjimkou jarní a podzimní rovnodennosti. Vypočítáme jí tak, že v datumu odečteme jeden den od datumu a zaznamenáme si hodnotu, o kterou se poloha Slunce v aktuálním znamení změní. Totéž zopakujeme tak, že přičteme jeden den k původnímu datumu, vypočítáme hodnotu změny polohy, sečteme obě hodnoty a vydělíme dvěma.
- Standardní úhlová rychlost Měsíce je cca dvanáct stupňů za jeden den a vypočítáme jí tak, že k datumu a času připočítáme 12 hodin, odečteme rozdíl stupňů od původní polohy Měsíce v aktuálním znamení, zapíšeme si tuto hodnotu, odečteme 12 hodin od původního datumu, zaznamenáme opět rozdíl stupňů, obě hodnoty sečteme a vydělíme dvěma.
- Standardní úhlová rychlost Merkuru je cca 1 stupeň za jeden den a velmi výrazně se mění, může se pohybovat v rozmezí od 4 do 0,25 stupňů. Je li vyšší, než 1 stupeň, naznačuje to na vyšší bystrost a inteligenci a naopak (záleží také na aspektech). Úhlovou rychlost Merkuru vypočítáme stejným způsobem, jako rychlost Slunce
- Standardní úhlová rychlost Venuše je rovněž cca 1 stupeň za jeden den a může se pohybovat v rozmezí 1,6 stupně do 0,6 stupně. Velmi obecně může rychlejší Venuše ukazovat na spíše aktivní roli ve vztazích a naopak. Úhlovou rychlost Venuše vypočítáme stejným způsobem, jako rychlost Slunce.
- Standardní úhlová rychlost Marsu je cca 0,6 stupně za jeden den. Rychlejší Mars nasvědčuje na větší schopnost se prosadit, na vyšší agresivitu a naopak. Úhlovou rychlost Marsu vypočítáme stejným způsobem, jako rychlost Slunce.
K úhlovým rychlostem ostatních planet nemá smysl přihlížet (jsou příliš pomalé) a bude nás zajímat pouze jejich případná retrogradita (viz výše).

- Posoudíme polohu tzv. superplanet, neboli Saturnu, Uranu, Neptunu a Pluta. Saturn způsobuje problémy v oblasti domu, ve kterém je postaven, vždy, tedy jeho vliv je poměrně přímý, na rozdíl od zbývajících třech zmíněných planet, jejichž vliv na člověka se projeví přímo pouze v případě, že budou ve výrazném aspektu s rohovými domy (konjunkce je nejsilnější), síla vlivu planety se posuzuje v pořadí: 1. dům, 10. dům, 7. dům a 4. dům. (V prvním domě je superplaneta vždy nejsilnější a s největším vlivem, pokud má konjunkci s hrotem domu). (Na poloze superplanet stavěl základy svých psychologických metod C. G. Jung.)

- Zajímavé je i posoudit polohu planet v horoskopu na základě tzv. zákona analogie živlů a kvalit, který nám říká, že každý živel je v horoskopu obsažen třikrát: v kardinální, pevné a pohyblivé kvalitě. Příklad: ohnivý živel je obsažen v tzv. ohnivé triplicitě, neboli ve znamení Berana, Lva a Střelce. Prvních deset stupňů Berana je ovládáno ryzím Marsem (Beran), deset až dvacet stupňů pak Sluncem (Lev) a posledních deset stupňů Jupiterem (Střelec). V případě Lva je tomu stejně s tím, že ryzí Slunce ovládá prvních deset stupňů Lva, dalších deset stupňů je ovládáno Jupiterem (Střelec) a posledních deset stupňů pak Marsem (Beran). Zcela stejný princip pak použijeme i u ostatních astrologických znamení a jejich vládnoucích planet (regentů).

- Další důležitý náhled je vyhodnocení poškozených, či retrográdních "škůdců" v konjunkci s Ascendentem. Zejména Neptun ukazuje na značné problémy při porodu. Typ problémů závisí na vlastní "povaze" škůdce: - Mars způsobuje záněty, nutnost chirurgického řešení porodu. Saturn (zejména v Raku) zablokování plodu v porodním kanále, přiškrcení pupeční šňůrou, v kvadratuře s Merkurem také zástava dechu kojence těsně po porodu. Uran problémy s metabolismem, abnormality porodního času (předčasný porod, či přenošení), možnost samovolného potratu, nesprávné postavení plodu, retroverzi a flexi dělohy u matky. Neptun nalokání plodové vody, při silně neharmonické pozici (v Panně) až utopení plodovou vodou, bezvědomí matky při porodu (neptunický únik), možnost bezvědomí dítěte těsně po porodu, také nebezpečí infekce u matky i u dítěte. Pluto způsobuje stahy a křeče.

- Jako pravděpodobně poslední zajímavý pohled na horoskop je základní zhodnocení hlavních projevů dotyčného člověka prostřednictvím planet a astrologických domů:

- Slunce v příslušném domě ukazuje, o co člověk usiluje prostřednictvím svého ega a v jaké oblasti bude vydávat nejvíce energie.

- Měsíc v příslušném domě ukazuje na největší náhlé změny (spíše bez zásadního dopadu), na způsob projevu citů a na základní potřeby duše.

- Merkur v příslušném domě ukazuje na způsob myšlení, na oblast, okolo které se nejvíce pohybuje myšlení .

- Venuše v příslušném domě ukazuje na oblast, ve které bude člověk tvořivý, kde bude nejvíce vnímat estetiku a krásu a také na oblast, která pro něj bude důležitá pro navazování partnerských vztahů.

- Mars v příslušném domě ukazuje na oblast, ve které se bude dotyčný projevovat silou, kde bude jednat přímo a bez přemýšlení, kde si může doslova vybojovat lepší postavení a také na oblast, kde bude čloběka nejvíce uspokojovat rázná a účinná akce a kam může s úspěchem vynaložit velkou dávku energie (krátkodobý intenzívní výdej).

- Jupiter v příslušném domě ukazuje na oblast, kde člověk nalezne podporu a také kde bude podporovat druhé, kde má šanci na úspěch, z čeho se budou odvíjet jeho filozofické a duchovní názory a také na oblast, kde se může dotyčný nejvíce a pohodlně rozvíjet.

- Saturn v příslušném domě ukazuje na oblast, ve které bude mít jedinec vždy primární trauma, problémy a překážky a toto platí i v případě dobré aspektace, či polohy této planety. Saturn stahuje, omezuje a vyžaduje přesný řád a strukturu a přesně tímto způsobem se projeví i životní oblasti, která je signována domem jeho aktuálního postavení. V této oblasti člověk vždy usiluje o dosažení nějakého cíle, který jej nakonec zcela zklame tím, že naprosto neodpovídá původním představám dotyčného a tyto představy tak zůstanou nenaplněny. Je to však vždy zcela nezbytná fáze vývoje, jejímž účelem je pochopit zbytečnost tohoto usilování a očekávání, čímž člověk postoupí ve svém vývoji výrazně kupředu.

- Uran v příslušném domě ukazuje na oblast, kde bude člověk vždy bořit stávající a platný řád věcí, neuznávat pravidla a zákony, kde může přinést nové a nevyzkoušené metody a technologie a také kde může dojít až k anarchii a náhlým změnám s dalekosáhlými, ale předvídatelnými dopady. Vlastním principem Urana není svoboda, ale boření saturnických struktur a jeho poloha v horoskopu naznačuje, jakým způsobem lze vibrační pole Saturna pochopit a zpracovat. Retrogradita a negativní aspekty pochopitelně způsobují problémy a překážky a posouvají uranické vibrační pole spíše k anarchii a naprosté nezávislosti.

- Neptun v příslušném domě ukazuje na oblast, kde by se měl člověk naučit objevovat skryté souvislosti, kde má citlivá a vnímavá místa, kde může uplatnit své divinační schopnosti, kde by se neměl přizpůsobovat obecně platným zákonům, normám a nařízením a kde by měl naopak proniknout do oblasti, která leží mimo dosah těchto norem. Naznačuje, kde může aplikovat rozšířené vědomí, které dotyčného povede. Neptun vyjadřuje oblast, kde člověk může rozpustit saturnické bloky a normy a přijmout vyšší, univerzálně platná pravidla. V oblasti života, vyjádřené domem, ve kterém Neptun aktuálně stojí, vždy vládne chaos, neschopnost udržet pořádek, nedochvilnost a nechuť k systému a případně také iluze.

- Pluto v příslušném domě ukazuje na oblast, kde se člověk nejvíce ocitá pod tlakem a nátlakem okolí, kde leží kořen fixací, kde se dotyčný vždy bude snažit vše dělat na dvě stě procent (maximální snahy, za každou cenu), kde bude nejvíce podléhat očekávání (a tak si spolehlivě blokovat nový vývoj). V životní oblasti, ovlivněné Plutem, nemůže nikdy začít nic nového, pokud něco původního nejprve zcela neodumře. (Velmi důležité). Pluto vždy způsobuje, že člověk v konkrétní oblasti utlačuje a sám bývá utlačován, ale tyto principy jsou velmi skryté a neviditelné, o to však účinnější. Tato planeta dává obrovský potenciál pro transformaci, která je logicky nejpravděpodobnější v oblasti, která je Plutem ovlivněna. Přímý vliv Pluta se projeví pouze v případě, že je postaveno angulárně, tedy v konjunkci na první, desátý, sedmý, nebo čtvrtý dům, případně v aspektu na nebeská světla (Slunce a Měsíc). V neposlední řadě planeta Pluto naznačuje na oblast, ve které by měl člověk uskutečnit své představy, kde touží po moci a také kde by se měl naučit navázat užší vztahy k lidem.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Osobní horoskop profesionálně a lépe (19.3.2023 07:33)
Nové verze obou astrologických programů (9.12.2022 08:46)
Dekany Pluta (18.1.2022 05:46)
Působení Uranu v jednotlivých dekanech (19.1.2021 15:29)
Optimalizace Astromapy (18.12.2020 16:49)
Změna ceny za sestavení osobního horoskopu (22.10.2020 17:06)
Pandemie koronaviru - pokus o předpověď vývoje situace (19.4.2020 08:57)
Horoskopy dvojčat (9.2.2020 16:29)
Úplňkový kalendář pro rok 2019 (12.1.2019 13:15)
Astromapa - nová funkce Oranžových stránek! (19.8.2017 08:54)
Zdravotně nepříjemný úplněk 12.3.2017 v 15:58 (18.3.2017 16:18)
Slunce v dekanech astrologických znamení (10.6.2016 11:38)
Měsíční nov 10.1.2016 ve 2:30 (9.1.2016 10:11)
Prosba na čtenáře Oranžových stránek (17.11.2015 18:35)
Zajímavý měsíční nov prvního ledna 2014 (18.12.2013 21:27)
Proč astrologický seminář? (6.12.2011 21:46)
Ohlédnutí za astrologickým seminářem (3.7.2011 15:56)
Astrologický seminář (2.4.2010 21:28)
Počítačem, nebo ručně? (11.1.2010 21:54)
Když se potřebujete rozhodnout... (11.4.2009 08:39)
Vytvoření osobního horoskopu (I.) (10.5.2007 10:47)
Léčení s využitím aktuálního Ascendentu (I.) (12.3.2007 14:21)
Léčení s využitím aktuálního Ascendentu (II.) (12.3.2007 14:20)
Léčení s využitím aktuálního Ascendentu (III.) (12.3.2007 14:17)
Astrologická znamení a lidské tělo (1.3.2007 19:52)
Kalendář úplňků a novů pro rok 2024 (23.2.2007 17:11)
Astrolog 5.0 - stažení a návod k použití (20.5.2006 08:42)
Kladné a patologické projevy živlů (5.12.2005 16:02)
Výpočet poměru kvalit a živlů (5.12.2005 15:21)
Tři astrologické kvality (5.12.2005 11:47)
Tvorba osobního horoskopu (3.12.2005 21:28)
Astrologické symboly (3.12.2005 09:16)
Historie astrologie (2.12.2005 18:32)
Astrologie - úvodní stránka (2.12.2005 17:26)