Astrologie

Měsíční uzly v astrologických domech (IV.)

Projevy měsíčních uzlů v desátém, jedenáctém a dvanáctém astrologickém domě

Tento článek je čtvrtým pokračováním popisu projevů měsíčních uzlů v astrologických domech, první část naleznete zde, druhou v tomto článku a třetí na tomto odkazu. Tématiku měsíčních uzlů jsem se snažil zpracovat přehledným způsobem tak, abyste si mohli vyhledat konkrétní aspekt a ten pak podrobit hlubší analýze. Protože se však jedná o poměrně složitou problematiku, považujte prosím tyto čtyři články pouze za určité velmi hrubé vodítko a při vyhodnocování vždy používejte také vlastní cit a úsudek!Severní měsíční uzel v desátém domě
Tento aspekt se často objevuje u lidí, kteří vykonávají manažerské, či jné vedoucí funkce, ale jejich kariérní postup jim rozhodně nespadne sám do klína, musí se o něj zasloužit vlastním přičiněním a to tak, že vyrovnají energie mezi čtvrtým a desátým domem a nebudou nadbytečně lpět na svých rodičích, domově, rodině a kořenech svého původu. Protože se zde nachází severní uzel ve vibračním poli Kozoroha, je třeba se také zbavovat emocionálních závislostí a škodlivých zaběhnutých struktur a zvyků. Člověk by si měl jasně stanovit osobní cíle, převzít jasnou zodpovědnost v rodinných vztazích i v zaměstnání, zaujmout své pevné místo ve společnosti a také poznat své hranice (velmi důležité). Jedině poznáním a akceptováním svých vlastních hranic lze přijmout zodpovědnost za vztahy k druhým a rozvíjet je tak, aniž by docházelo k vytváření závislostí. Kariérního postupu se většinou dosahuje za cenu úsilí, ale jedná se o karmickou náplň tohoto horoskopu. Nicméně pokud se člověk orientuje na profesní růst a veřejnou angažovanost příliš, dojde často k chaosu a prázdnotě v osobním a rodinném životě. Uvede tím totiž do pohybu rovnovážné síly, které se ho prostřednictvím neutěšené situace v rodině snaží vrátit do harmonie mezi záležitostmi čtvrtého a desátého domu. Základním úkolem je rozvinutí samostatnosti a přijetí jasné osobní zodpovědnosti v záležitostech čtvrtého i desátého domu: v zaměstnání, kariéře, ale i rodině a v osobním životě. Dále pak také přijetí a integrování všech pravidel, norem a zákonů společnosti do svého života, protože jedině tak může dojít k dalšímu důležitému vývoji osobnosti.

Pro přesnější popis projevů severního měsíčního uzlu v desátém domu je třeba se ještě podívat na astrologické znamení, v němž je uzel postaven:

- V Beranu půjde o možné tendence k přílišnému sebeprosazování v kariérním růstu a to zejména na úkor rodinného a osobního života, čímž bude pravděpodobně docházet k výše zmíněným problémům v rodině. Je to dobrý aspekt, pokud se zvládne vyvážit se záležitostmi čtvrtého domu, protože pak má dotyčný dostatek odvahy se prosadit tam, kde je potřeba a zároveň si prostřednictvím jižního uzlu ve Váhách zajistí i harmonické rodinné prostředí. Hlavním úkolem této konstelace je nalezení rovnováhy mezi osobním a profesním životem a přijetí jasné osobní zodpovědnosti v obou oblastech. Dalším důležitým úkolem je pak rozvíjení samostatnosti a také naučit se nevytvářet škodlivé emocionální závislosti, které jsou pokusem o manipulaci s ostatními a o jejich vlastnění. Dotyčný by se také neměl ve svých aktivitách nadbytečně spoléhat na ostatní.

- V Býku by měl člověk v záležitostech desátého domu jednat a uvažovat více realisticky a neměl by příliš prosazovat své emoce. V případě tohoto aspektu se umocňují vlastnosti vibračních polí Býka a Kozoroha, takže je nutné zbavovat se veškerých emocionálních a materiálních závislostí, které jsou výrazným projevem potřeby vlivu nad ostatními. K dosažení záležitostí desátého domu a vyvážení energií mezi domem čtvrtým je třeba dosáhnout finanční nezávislosti. Tím se dostaví potřebná sebedůvěra a jistota pevné pozice. Hlavním úkolem je naučit se věřit svým talentům a schopnostem a rozvíjet zodpovědnost a samostatnost v záležitostech desátého domu i v osobním životě.

- V Blížencích je nutné, aby se člověk naučil přemýšlet v záležitostech desátého domu jasněji a nepodléhal příliš idealismu. Měl by také opouštět již přežité názory a předsudky, učit se nové věci, poznávat různá stanoviska a názory, respektovat je a vytvářet si z nich své vlastní mínění. Hlavním úkolem je rozmanité poznávání nejrůznějších metod a postupů v záležitostech desátého domu, nalezení rovnováhy mezi kariérou a osobním životem a také přijetí jasné osobní zodpovědnosti a samostatnosti v kariéře i v rodinných záležitostech.

- V Raku se jedná o určitý rozpor, protože dotyčný je nucen v záležitostech desátého domu vystupovat laskavěji a soucitněji a měl by poněkud omezovat svůj materialismus. Tento aspekt klade požadavky na to, aby se člověk věnoval spíše vlastnímu duševnímu životu a rodině, než úřadům, kariéře a hodnostem a proto je třeba obvzláště pečlivě vyvážit energie čtvrtého a desátého domu (astrologická znamení zde leží v opozičních domech.) Není to vysloveně konstelace pragmatického manažera, ale přesto je třeba se nevyhýbat požadavkům desátého domu a o svůj kariérní růst pečovat a rovíjet jej. Hlavním úkolem je skloubit záležitosti kariéry a osobního života tak, aby se dotyčný profesně rozvíjel a zároveň věnoval dostatek svých sil také péči o své kořeny a o svojí rodinu. Ideálním případem by bylo zaměstnání, v němž by se mohl nějakým starat o svůj rodný kraj a ještě tak rozvíjet svoji kariéru. Dále pak nalezení samostatnosti a zodpovědnosti v záležitostech desátého, ale i čtvrtého domu a také nevytvářet žádné emocionální závislosti.

- Ve Lvu by se měl člověk v záležitostech desátého domu snažit o jasná a pevná stanoviska a neměl by podléhat anarchistickým tendencím. Dotyčný má řadu ideálů a měl by je přenášet do praxe, ale v rozumné míře a s přesvědčením, že jsou správné nejenom pro něj, ale i pro ostatní. Bývá to typ vedoucího, který uznává i názory druhých a dokáže jim pomáhat na cestě vzhůru, ale měl by si dát pozor, aby za své snahy neočekával ocenění a vděčnost, protože tím dochází k vytváření závislostí a potřebě moci nad ostatními (důležité). Hlavním úkolem je odvaha k tvořivosti a rozvíjení samostatnosti a jasné osobní zodpovědnosti v záležitostech desátého, ale i čtvrtého domu. V případě tohoto aspektu je rovněž důležité vyvážit osobní život a kariéru, jinak doje k v rodinném prostředí k chaosu a pocitu opuštěnosti.

- V Panně jde o nalezení vlastního místa v záležitostech desátého domu a také naučit se vypořádat s praktickými denními úkoly. Člověk by měl být věcný a střízlivý a neměl by podléhat snění a nepořádku. Jedná se o dobrý aspekt pro vědeckého pracovníka, či zaměstnance státní správy (pokud ale není v desátém domě Pluto!!) Ideálním zaměstnáním by také bylo například odpovědné místo v charitativní organizaci, kde by se dotyčný mohl aktivně zapojit do pomoci druhým v nouzi. Hlavním úkolem je zaujmout své pevné místo v kariéře, na kterém je možné pomáhat druhým a přenášet své ideály do praxe. Dále pak přijetí jasné zodpovědnosti a také samostatnosti v záležitostech desátého, ale i čtvrtého domu.

- Ve Váhách by měl být člověk v záležitostech desátého domu více ohleduplný vůči ostatním a měl by omezovat své tendence k zištnosti. Při budování kariéry je třeba, aby bral ohledy na ostatní a učil se kompromisům a diplomacii při jednání s kolegy a spolupracovníky. Měl by se naučit více si vážit vztahů a to jak v zaměstnání, tak i v osobním životě a také je třeba, aby dokázal ocenit vlastní hodnoty a dokázal se něčeho vzdát ve prospěch druhých. Rovněž je důležité, aby respektoval potřeby a přání lidí ve svém okolí. Nevýhodou tohoto aspektu může být váhavost a nerozhodnost, což nejsou zcela ideální vlastnosti pro manažery a vedoucí pracovníky. Hlavním úkolem této konstelace je navazování vztahů v zaměstnání a přijetí osobní zodpovědnosti a samostatnosti jak při budování kariéry, tak i v osobním a rodinném životě.

- Ve Štíru je třeba, aby dotyčný v záležitostech desátého domu dokázal dát svým pocitům volný průchod a nestaral se pouze o praktické záležitosti. Vzniká zde však podobný problém, jako v případě Pluta v desátém domě: dochází k vytváření složité sítě vztahů mezi podřízenými a spolupracovníky a tak k pokusům o jejich důmyslné ovládání. Je dobré se těchto tendencí zbavovat, ale člověk si je bohužel vůbec nepřipouští, protože vědomě ani netuší, že něco takového vlastně dělá. Dotyčný by se měl zbavovat přebytečné zátěže, osvobozovat se od zaběhnutých vztahů v zaměstnání, vzdávat se přežitých zvyklostí a představ a tím v sobě může rozvinout hluboké vědomí, že je součástí vyššího celku (velmi důležité). Postupně by měl získávat představu, co je pro jeho život důležité a jeho regenerační schopnosti se nejvíce projeví, pokud bude úspěšný při budování kariéry. Hlavním úkolem je růst prostřednictvím životních krizí, které se mohou projevovat zejména v záležitostech desátého domu, tedy v kariéře, veřejné angažnovanosti atd. , ale stejně tak je také důležité vyvážit s pracovními záležitostmi i rodinný život. Nezbytné je také přijetí jasné osobní zodpovědnosti a samostatnosti a to v případě desátého i čtvrtého domu.

- Ve Střelci by se neměl člověk příliš starat o detaily, ale měl by si spíše zvykat na širší rozhled a vědomí. Nejedná se o precizního manažera, ale spíše o filozoficky založeného jedince, který má přirozené tendence se svými spolupracovníky vycházet spíše přátelsky a pracovní problémy se snaží řešit spíše s nadhledem, ale nikoli do hloubky a do detailu, což mu ale může způsobovat problémy. Rozhodně mu však neschází sociální aspekt při jednání s podřízenými. Dotyčný má tendence neustále rozšiřovat své znalosti a obzory a díky tomu se u něj mohou vyskytnout potíže s přílišným tříštěním energie a tím i s možným přehlédnutím opravdu důležitých věcí. Měl by se otevřít smysluplným názorům a z nich a z poznaných pravd a zkušeností si pak vytvářet vlastní přesvědčení a filozofii. Hlavním úkolem je neustále rozšiřovat své horizonty v záležitostech desátého domu a zjistit, že komplexní celek znalostí a vědomostí je mnohem více, než jeho součásti (velmi důležité). Člověk by se měl podřídit svému vyššímu vedení a přijmout jasnou osobní zodpovědnost a samostatnost a to nejenom v profesním, ale také v osobním životě.

- V Kozorohu by měl být člověk praktičtější a neměl by příliš podléhat sentimentalitě. Severní uzel je zde ve znamení, které desátému domu odpovídá a tak je jeho vliv ještě zesílen. Je třeba se důsledně zbavovat emocionálních závislostí a uvolňovat se ze starých a škodlivých zaběhnutých struktur. Pro kariérní růst je tato konstelace poněkud obtížná v tom, že jakoby brání rozvoji a také omezuje sebedůvěru, ale je třeba tyto vlivy přijmout a zpracovat a tak dojde k posunu vpřed s tím, že dotyčný pak postupuje v záležitostech desátého domu cílevědomě a důsledně. Hlavním úkolem je rozvinout samostatnost a převzít jasnou zodpovědnost v zaměstnání i v rodinném životě. Dotyčný by měl poznat a přijmout hranice svých možností a tím pak bude schopen se starat o druhé, aniž by si vytvářel závislosti a snažil se lidi ovládat a vlastnit.

- Ve Vodnáři je nutné, aby se člověk naučil více dělit s ostatními a měl by omezovat svůj egoismus. To však vůbec není jednoduché, protože jeho nároky na pozornost a pocit vlastní důležitosti mu v tom poměrně účinně brání. Jedná li se o manažera, který nemá uvedené vlastnosti zpracované, stává se pro své podřízené peklem. Je třeba se zbavit strachu ze ztráty vlastní důležitosti a také neustálého sebeprosazování, protože tak se člověk pouze dostane do izolace. Své touhy po slávě a úspěchu by měl nahradit smyslem pro týmovou práci a společenské cíle. Měl by se naučit dávat své síly ve prospěch celku a zároveň využívat i vlastní originální nápady a ideje. Hlavním úkolem je společenská angažovanost a poskytnutí svých sil ve prospěch druhých. Je také nutné, aby přijal jasnou osobní zodpovědnost a naučil se samostatnosti a to v záležitostech desátého domu i v osobním životě.

- V Rybách je třeba, aby dotyčný rozvíjel svoji senzibilitu a také citový život a neměl by ani sebe, ani své okolí vidět příliš kriticky. Je to pravděpodobně nejméně vhodná konstelace pro vedoucího pracovníka, pokud tento není na vysoké úrovni, kdy dokáže i ve vážných záležitostech naslouchat svém intuici a vnitřnímu vedení a tím se v praktickém životě řídit. Člověk by se neměl spoléhat pouze na objektivní realitu, ale měl by zaměřit svojí pozornost na své vyšší vedení a intuici a také na vyšší sféry. Pokud dokáže zmíněným záležitostem důvěřovat, zjistí, že dosáhne lepších výsledků nasloucháním své intuici, než tvrdou prací. Hlavním úkolem je návrat do ticha a naslouchání své intuici a vyššímu vedení v záležitostech desátého domu, i v osobním životě. Dále pak by člověk měl přijmout jasnou osobní zodpovědnost a naučit se samostatnosti v záležitostech desátého domu i v rodinném životě.

Severní měsíční uzel v jedenáctém domě
Tato konstelace dává člověku za úkol naučit se více přijímat lásku a věnovat větší část svého času přátelům a kolektivu. Měl by se více zaměřit na své cíle a pochopit, že děti nemusí být jeho jedinou radostí (jižní uzel je v domě pátém). Musí se naučit zpracovat pocit vlastní důležitosti a své nároky na pozornost, které mohou být až nesnesitelné. Touží se stát středem pozornosti, ale ve výsledku jeho snahy vedou spíše k izolaci. Může mít problémy se začlenit do kolektivu, nebo nějakého společenství, ale právě to je jeho karmickým úkolem a pokud toto zvládne, otevřou se mu značné možnosti dalšího vývoje. Jedenáctý dům je také domem výsledků veřejného života a profesionálních zkušeností. Jsou li oba tyto společenské prvky v pořádku, vede to k uspokojivým přátelským vztahům i naplnění vlastních přání, ale někdy také k touze změnit systém a jsou li v horoskopu takového člověka postaveny některé důležité prvky negativně, nebude v těchto aktivitách vůbec úspěšný (důležité). Je li jižní uzel v pátém domě negativně aspektován, může to vést až k nadbytečné pozornosti k vlastním emocionálním tužbám, nebo dokonce k hazardu.Jedenáctý dům je také domem uvědomění si, že zákony, společenská pravidla a normy, přijaté a integrované v desátém domě, nejsou univerzálně platné a že existují jiné, vyšší, univerzální zákony, které jsou neměnné. Není li desátý dům poškozen Uranem, má člověk k tomuto uvědomění otevřenou cestu, pokud se ale bude sám aktivně snažit zmíněné záležitosti pochopit. Základním úkolem je společenská angažovanost, zapojení se do veřejného života, omezení sebestřednosti a nároků na pozornost a také naučit se týmové spolupráci.

Pro přesnější popis projevů severního měsíčního uzlu v jedenáctém domu je třeba se ještě podívat na astrologické znamení, v němž je uzel postaven:

- V Beranu bude člověk nucen se více zabývat omezováním svých nároků na pozornost a zpracováním a odstraněním pocitu vlastní důležitosti, protože znamení Berana je s těmito vlastnostmi v souladu a logicky bude v dotyčném spíše podporovat nároky na sebestřednost, než aby dal své síly ve prospěch kolektivu a naučil se důvěřovat své společenské roli a tomu, že jeho angažovanost vůči druhým bude mít ve výsledku velmi pozitivní dopad právě na jeho vlastní vývoj. Hlavním úkolem je s odvahou a samostatností přijmout své společenské místo, naučit se dávat své síly a schopnosti ve prospěch celku a omezovat své nároky na pozornost a stejně tak i zpracovat a omezit pocit vlastní důležitosti a sebestřednost. Znamení Berana dotyčného nutí, aby sice dal své síly ve prospěch kolektivu, ale zároveň aby se na ostatní nespoléhal příliš, tedy aby především věřil sám sobě, ale přesto aby se také aktivně zapojil do společenského života.

- V Býku by měl člověk v záležitostech jedenáctého domu uvažovat a jednat více realisticky a neměl by dávat přílišný důraz na své emoce. Je naopak třeba, aby se zbavoval svých emocionálních a mateiálních závislostí na druhých, protože to jsou výrazy jeho potřeby ovládat a vlastnit své okolí a mít na něj osobní vliv. Ve spojení s vlastnostmi severního uzlu v jedenáctém domě je nezbytné zpracovat a omezovat vědomí vlastní důležitosti a sebestřednost a naučit se důvěřovat vlastnímu vkladu, který je možné přinést kolektivu, aniž by došlo ke ztrátě vlastní integrity. Hlavním úkolem je naučit se věřit svým talentům v záležitostech jedenáctého domu, dát své síly ve prospěch celku, společensky se angažovat a přitom poznávat vlastní hodnoty. Dotyčný by se také měl snažit o finanční nezávislost, protože tak může dosáhnout pocitu, že stojí nohama pevně na zemi a kolektiv mu nebude přinášet pocit existenční nejistoty.

- V Blížencích je nutné, aby člověk v záležitostech jedenáctého domu přemýšlel jasněji a neměl by být příliš idealistický (jižní uzel ve Střelci). Měl by opustit předsudky a již přežité názory a otevřít se všemu novému, tedy je dobré přijímat názory kolektivu a z nich si vytvářet názory vlastní s tím, že logika má vždy přednost před idealismem. Důležité je, aby dotyčný přijímal a respektoval různá stanoviska, ale stejně tak si dokázal vytvářet a respektovat svá vlastní. Měl by neustále soustřeďovat nové a aktuální informace a prakticky je používat v záležitostech jedenáctého domu. Hlavním úkolem je rozmanité poznávání různých metod, postupů a názorů a jejich praktické použití v záležitostech jedenáctého domu - ve společenské angažovanosti, v kolektivu, ve veřejném životě atd.

- V Raku by měl být člověk v záležitostech jedenáctého domu laskavější a soucitnější a neměl by být příliš materialistický. V kolektivu by neměl usilovat o získávání společenského postavení, hodností a úřadů, ale své síly by měl zaměřit zejména na vlastní duševní život, aby poznal cennější cíle, jimiž jsou rodina, osobní život a také péče o svůj rodný kraj a kořeny svého původu. Hlavním úkolem je najít dostatečnou rovnováhu v rozdělení svého času pro kolektiv a veřejný život na jedné straně a pro osobní život a péči o kořeny svého původu na straně druhé. Stejně tak je třeba omezovat sebestřednost a pocit vlastní důležitosti a své síly dávat nejen ve prospěch celku, ale také do péče o kořeny svého původu. Rovněž osobní život je důležitý a neměl by být zanedbáván.

- Ve Lvu je třeba, aby se člověk v záležitostech jedenáctého domu snažil o pevná a jasná stanoviska a nebyl příliš anarchistický. Severní uzel je zde vlastně v opozičním znamení (vládcem jedenáctého domu je Vodnář) a to může přinášet určité napětí a potíže. Nutné je, aby se dotyčný naučil jasně vysvětlovat své ideály a přesvědčení v širším kolektivu, nebo i ve veřejném životě a dokázal si za svými názory stát a prosazovat je. Stejně tak je dobré, aby pomáhal prosazovat myšlenky a názory druhých a také určité utopie, které se jíž v minulosti ukázaly jako reálné. Hlavním úkolem je odvaha k tvořivosti v záležitostech jedenáctého domu - ve veřejném životě, v kolektivu, ale stejně tak i v životě osobním, soukromém.

- V Panně by se měl člověk v záležitostech jedenáctého domu snažit o střízlivé a věcné postoje a neměl by být příliš nepořádný a zasněný. Je nutné, aby si našel své místo v kolektivu a ve společnosti, začlenil se do běžného života a naučil se vypřádávat s běžnými denními úkoly a rutinou. Dotyčný by se měl naučit přenést do praktického života svůj soucit a také idealismus. Služba bližnímu je v podstatě hlavním tématem tohoto aspektu. Stejně tak práce, pomocí které člověk vyjadřuje sám sebe a pomáhá tak druhým. Hlavním úkolem je zaujmout své pevné místo ve společnosti a dát své síly ve propěch celku. Stejně tak je ale třeba nezanedbávat i svůj osobní život!

- Ve Váhách by měl být člověk ohleduplnější k ostatním a také by neměl být příliš zištný. Je třeba, aby se naučil kompromisům, diplomacii a toleranci a dokázal si připustit, že týmová spolupráce je prospěšná. Stejně tak by se měl naučit vážit si všech vztahů a to i ve veřejném životě a v kolektivech. Jeho největší síla spočívá ve schopnosti vzdá se něčeho ve prospěch druhých a také v respektování jejich přání. Hlavním úkolem této konstelace je zejména navazování vztahů a jejich prostřednictvím se pak veřejně angažovat a zapojit do společenského života. Je však také nezbytné nezanedbávat vlastní osobní život.

- Ve Štíru je důležité, aby se člověk naučil dávat svým pocitům v záležitostech jedenáctého domu volný průchod a nestaral se pouze o praktické věci. Měl by se naučit zbavovat zbytečné zátěže a zaběhnutých, již nepotřebných vztahů, přežitých zvyků, překonávat zbytečné představy a tím v sobě rozvinout hluboké vědomí celku a všeho, co je důležité pro život. Úspěšným překonáváním životních krizí a pěstováním důvěry v nezbytnost životních cyklů může dotyčný nalézt a rozvinout své regenerační schopnosti, které mají značný a komplexní účinek. Hlavním úkolem je růst a vývoj prostřednictvím životních krizí, které člověka potkají zejména v kolektivech a ve veřejném, či politickém životě a jejichž dopad pocítí i v životě osobním. Měl by se také naučit neponechávat stranou svůj osobní život.

- Ve Střelci by se měl člověk v záležitostech jedenáctého domu méně zabývat podrobnostmi a spíše by si měl zvykat na širší rozhled, jehož prostřednictvím pak může dosáhnout značných úspěchů. Jeho touha po informacích a širším vědění však může vést k tříštění energií a tím i k přehlédnutí důležitých věcí. Je třeba rozšiřovat své obzory a otevřít se smysluplným názorům a souvislostem mezi již poznanými zkušenostmi a syntetizovat z nich vlastní filozofické názory a přesvědčení. Je nezbytné, aby dotyčný pochopil, že znalosti a moudrost nenalezne pouze v knihách, ale je třeba, aby se dokázal zaměřit na smysluplné cíle a také poslouchal své vnitřní vedení. Hlavním úkolem je neustále rozšiřovat své obzory v záležitostech jedenáctého domu, naslouchat svému vyššímu vedení a používat praktické znalosti a schopnosti ve prospěch širšího celku s tím, že je třeba dávat důraz i na vlastní osobní život.

- V Kozorohu je třeba, aby byl člověk v záležitostech jedenáctého domu praktičtější a méně sentimentální a k druhým by se měl stavět zodpovědněji, aniž by si vytvářel škodlivé emocionální závislosti, protože ve skrytu duše touží své okolí ovládat a manipulovat jím. Je třeba, aby se osvobodil od zmíněných emocionálních závislostí, definoval své cíle, přijal jasnou osobní zodpovědnost v kolektivu, ale i v osobním životě a také aby pochopil a akceptoval své vlastní hranice. Pouze přijetím těchto hranic se pak dotyčný může starat o druhé, aniž by vytvářel závislosti. Hlavním úkolem je rozvinout samostatnost a přijmout jasnou osobní zodpovědnost v záležitostech jedenáctého domu, ale i v osobním životě.

- Ve Vodnáři je severní uzel ve "svém" znamení a domě, ale to neznamená, že nepřináší určité problémy. Dotyčný bude mít potíže hlavně s vlastním pocitem důležitosti a neochotou se dělit s ostatními, což jsou vlastnosti, které nejsou pro úspěšné fungování kolektivu příliš žádoucí, ale takový je karmický úkol, který člověka nutí, aby se naučil dělit s ostatními a nebyl příliš egoistický. Jeho nároky na pozornost, neustálé sebeprosazování a touha být středem pozornosti mu může logicky přinášet problémy a to tak, že namísto aby jej druzí obdivovali, dostane se spíše do izolace. Je tedy nezbytné ovládat a zpracovat své touhy po úspěchu a slávě a namísto toho je důležité dát své síly ve prospěch kolektivu, protože jedině tak se může dostavit požadovaný úspěch. Hlavním úkolem je společenská angažovanost a omezování svých nároků na pozornost. Dále pak také nezanedbávat svůj osobní život.

V Rybách by měl člověk v záležitostech jedenáctého domu rozvíjet svojí senzibilitu a také citový život a měl by na ostatní i na sebe pohlížet méně kriticky. Je důležité nespoléhat se pouze na objektivní skutečnosti, ale zaměřovat pozornost spíše na vyšší sféry a naslouchat své intuici. Tím může dotyčný dosáhnout v kolektivu a ve veřejném životě daleko více a snadněji, než tvrdou prací a spoléháním se pouze na logiku. Měl by být schopen se zklidnit a odevzdat se svému tvůrčímu chaosu a ke druhým přistupovat citlivě a být schopen jim naslouchat. Hlavním úkolem této konstelace je návrat do klidu a ticha v záležitostech jedenáctého domu, naučit se naslouchat své intuici a prakticky jí využívat v kolektivu i ve veřejném životě. Stejně tak je nezbytné nezanedbávat ani svůj osobní život.

Severní měsíční uzel ve dvanáctém domě
Tato konstelace nutí člověka, aby si do života pustil trochu více fantazie (vibrační pole Ryb), měl by mít pozitivní přístup k institucím (školy, úřady, nemocnice), neměl by příliš přehnaně pečovat o své zdraví a také by se měl vyvarovat tzv. páchání dobých skutků, což je vnucování své pomoci okolí hlava nehlava. Je nutné, aby nepřeceňoval své síly a to ani při manuální práci, ani při jakékoli další fyzické námaze, protože jižní uzel v šestém domě sice dává určitý pocit dobrých fyzických dispozic, ale tento pocit snadno může vést ke zmiňovanému přeceňování vlastních sil a fyzických schopností. Dotyčný by se neměl příliš věnovat domácímu zvířectvu a také paradoxně ani léčitelství a to i přes to, že určité dispozice a zejména pak intuici zcela určitě nepostrádá. Je nutné nespoléhat se pouze na objektivní skutečnosti, ale zaměřit se spíše na vyšší sféry Univerza, rozvíjet důvěru ve své vyšší vedení a také ve vlastní intuici. Důležitým úkolem tohoto aspektu je zjištění, že opravdového poznání nelze docílit pouze usilovnou prací a analýzami faktů (rozumový přístup), ale zejména tichým a důvěřivým odevzdáním se tvůrčímu chaosu a vyššímu vedení. Hlavním úkolem této konstelace je návrat do ticha a získání důvěry ve své vyšší vedení a intuici.

Pro upřesnění vyhodnocení severního uzlu ve dvanáctém domě je dále nutné posoudit také znamení, v němž se tento prvek nachází:

- V Beranu může vznikat poněkud napětí, protože toto znamení si nerado připouští názory druhých a v případě dalších problematických konstelací může mít člověk problém připustit, že by se měl řídit něčím tak iracionálním, jako jsou jeho intuice a vyšší vedení. Měl by se v záležitostech dvanáctého domu více prosazovat a méně spoléhat na ostatní, ale rozhodně by se měl naučit odlišit názory druhých a svojí intuici. Hlavním úkolem je návrat do ticha a naučit se naslouchat svému vyššímu vedení a intuici s tím, že vůči názorům svého okolí by člověk měl zachovat určitou rezistenci a měl by je hodnotit střízlivě, ale na druhou stranu je zcela a ze zásady neodmítat.

- V Býku by měl člověk v záležitostech dvanáctého domu jednat racionálněji, realističtěji a neměl by být příliš emocionální. Opět se nejedná o zcela jednoduché spojení, protože znamení Býka má ze všech astrologických znamení snad největší nedůvěru ke všemu "nadpřirozenému" a k záležitostem, které nelze racionálně vysvětlit. Je nutné, aby se dotyčný zbavoval emocionálních a materiálních závislostí a tím omezoval svojí potřebu vlivu na ostatní, která by se mu ve dvanáctém domu vracela jako bumerang a její následky by se projevovaly zejména v psychické oblasti. Hlavním úkolem je naučit se věřit svým schopnostem a talentům a využít je při práci s vlastní intuicí a při naslouchán svému vyššímu vedení, dále pak návrat do ticha a odezvdání se tvůrčímu chaosu. Člověk by si měl také připustit důležitost peněz a získat finanční nezávislost, protože jedině tak bude moci získat potřebnou jistotu a sebedůvěru.

- V Blížencích se může jednat o souboj rozumu a intuice, protože Blíženci jsou vysloveně rozumové znamení, kdežto dvanácý dům je svým vibračním polem Ryb domem prakticky zcela iracionálním. Je však možné propojit rozum a intuici tak, aby se rozum naučil zpracovat nejasné pocity a obrazy, které člověk dostává při pokusech jeho podvědomí o spojení se a předání informace. Tato záležitost však vůbec není jednoduchá, protože rozum se vyznačuje generováním nadbytku myšlenek, které pak tichý hlas intuice vůbec "nepustí ke slovu". Základním požadavkem této konstelace je jasnější způsob uvažování a omezování idealismu. Hlavním úkolem je naučit se naslouchat své intuici a vyššímu vedení, tyto signály jasně vyhodnocovat a nezapojovat příliš rozum při důležitém rozhodování. Je důležité, aby člověk poznával nejrůznější postupy a metody, jak může využít svých rozumových schopností, aniž by ale potlačoval slabší signály svého vyššího vedení a podvědomí. Návrat do ticha a odevzdání se tvůrčímu chaosu nebude při této konstelaci jednoduché, ale člověk by měl o obojí usilovat, i když usilování není úplně dobrý postup, protože je vždy metodou rozumu, tedy je žádoucí naučit se meditovat a občas tok svých myšlenek pouze pozorovat a nezabývat se jím.

- V Raku se jedná o určitý soulad znamení a domu, člověk by se měl naučit větší laskavosti a soucitu v přístupu k ostatním a měl by omezovat svůj materialismus. Jedná se například o ideální aspekt pro zdravotní sestru, či lidi, kteří mají pomoc druhým v náplni práce. Je důležité, aby dotyčný nezanedbával svůj duševní život a poznával cennější a vyšší cíle. Hlavním úkolem této konstelace je naučit se naslouchat své intuici a vyššímu vedení a získané informace pak prakticky používat v péči o své kořeny a o rodný kraj. Návrat do ticha a odezvdání se tvůčímu chaosu jsou rovněž žádoucími prostředky k dosažení základních cílů dvanáctého domu.

- Ve Lvu by se měl člověk v záležitostech dvanáctého domu naučit zaujmout jasná stanoviska a nepodléhat přiliš anarchii. Protože dvanáctý dům je vibračním polem Ryb, nebudou ovšem snahy o pevná stanoviska často úspěšná, protože energie se zde mají tendence spíše rozptylovat. Je důležité naučit se vysvětlovat své ideály a odvážně je prosazovat a také pomáhat druhým prosazovat jejich vlastní názory a ideje, případně také utopie, které se již někdy v minulosti ukázaly jako prospěšné a reálné. Hlavním úkolem této konstelace je odvaha k tvořivosti, ideálně s využitím své intuice a vyššího vedení, dále také návrat do ticha a odevzdání se tvůrčímu chaosu.

- V Panně je důležité, aby se člověk snažil o větší střízlivost a věcnost a měl by omezovat zasněnost a nepořádnost. Opět se tedy tyto požadavky nachází poněkud v rozporu s energiemi dvanáctého domu, který svojí podstatou není zcela praktický a věcný. Znamení Panny dává důraz na vypořádání se s praktickými denními úkoly a zvládání existence, službu bližnímu a přijetí vlastních hranic. Je tedy nutné skloubit tyto požadavky se záležitostmi dvanáctého domu a svůj soucit přenášet do praktické pomoci druhým. Hlavním úkolem je najít své pevné místo a prostřednictvím naslouchání své intuici a vyššímu vedení pomáhat druhým. Návrat do ticha a odevzdání se tvůrčímu chaosu sice nejsou pro znamení Panny zcela jednoduché věci, ale jedná se o možné a žádoucí záležitosti. Problémem se může stát přílišná snaha intuitivní poznatky analyzovat, což nikdy nevede k pozitvnímu výsledku, je třeba se odevzdat, naslouchat a důvěřovat.

- Ve Váhách by měl být člověk v záležitostech dvanáctého domu ohleduplnější k ostatním a také méně zištný. Měl by se učit kompromisům a toleranci a své intuitivní poznatky prakticky využívat při navazování vztahů a svazků s druhými. Je nutné naučit se oceňovat vlastní hodnoty a vážit si všech vztahů, ať už se jedná o vztah partnerský, přátelský, či pracovní. Největší sílu v sobě dotyčný objeví, pokud bude schopen něčeho se vzdát ve prospěch druhých a dokáže přitom respektovat jejich vlastní přání. Hlavním úkolem je naslouchat svému vyššímu vedení a intuici a získané poznatky používat pro navazování vztahů na všech úrovních. Návrat do ticha a odevzdání se tvůrčímu chaosu mohou severnímu uzlu ve znamení Vah působit určité potíže díky nerozhodnosti tohoto znamení, ale nejedná se o nic, co by nebylo možné zvládnout.

- Ve Štíru je nutné naučit se v záležitostech dvanáctého domu dávat volný průchod svým pocitům a nezabývat se pouze praktickými věcmi. Je nutné zbavovat se zbytečné zátěže a již nefunkčních, zaběhnutých vztahů, zvyklostí a přežitých názorů a naučit se naslouchat své intuici a vyššímu vedení. Tím v sobě může dotyčný rozvinout hlubší vědomí, že je součástí vyššího celku (velmi důležité). Hlavním úkolem této konstelace je naučit se naslouchat svému vyššímu vedení a intuici a využívat získané informace při řešení životních krizí, což ve výsledku vede k tělesné a hlavně duševní a psychické regeneraci. Odevzdání se tvůrčímu chaosu a důvěřivý návrat do ticha jsou rovněž nezbytnýmí prvky na cestě k duchovnímu vývoji.

Ve Střelci by se neměl člověk v záležitostech dvanáctého domu příliš zabývat podrobnostmi, ale měl by si spíše zvykat na širší rozhled a vědomí. Jeho touha po všestranném poznání může vést k tříštění energie a k tomu, že může přehlédnout podstatné záležitosti. Měl by neustále rozšiřovat své obzory a nikam nespěchat, otevřít se smysluplným názorům a z nich a ze svých vlastních zkušeností pak syntetizovat vlastní systém názorů a filozofických přesvědčení a poznatků. Hlavním úkolem je naučit se naslouchat své intuici a vyššímu vedení a získané informace pak využívat k rozšiřování vlastních obzorů a vědomí. Návrat do ticha a odevzdání se tvůrčímu chaosu pak popisovanému vývoji výrazně napomohou.

V Kozorohu se opět jedná o poněkud zatěžující aspekt, protože znamení Kozoroha ve dvanáctém domě není příliš příznivé z hlediska vývoje a konečného vykoupení duše, neboť z povahy svého vibračního pole blokuje jemné vyšší energie a neumožňuje duši svobodně dýchat. Poněkud zmírňující může být, pokud hrot dvanáctého domu neleží v Kozorohu, ale ve Střelci. V každém případě musí člověk většinou vyvinout značné úsilí, aby dosáhl v záležitostech dvanáctého domu úspěchu a svobody. Tento aspekt dává důraz na to, aby byl člověk praktičtější a méně sentimentální a také se zbavoval emocionálních závislostí a zaběhnutých, škodlivých struktur. Měl by zvolna směřovat k vnitřnímu tichu a důvěřovat svému vyššímu vedení a intuici a také poznat hranice svých vlastních možností, protože jedině akceptováním těchto hranic se může posunout ve svém vývoji kupředu. Hlavním úkolem této konstelace je rozvinutí samostatnosti záležitostech dvanáctého domu - v návratu do vnitřního ticha, v následování svého vnitřního vedení a intuice a v odevzdání se tvůrčímu chaosu (což je pro pragmatického Kozoroha obzvláště obtížné, neboť chce mít vždy všechno pod kontrolou).

- Ve Vodnáři by se měl člověk v záležitostech dvanáctého domu ochotněji dělit s ostatními a neměl by být příliš eogistický. Toto znamení může způsobovat, že dotyčný bude mít tendence vnášet do zmíněných záležitostí netradiční, nové náhledy a také revoluční postupy, což ale není s dvanáctým domem zcela v souladu. Jeho silné vědomí důležitosti a nároky na pozornost mohou vést až k estrádním projevům ve smyslu "já umím věci, které vy neumíte", tento přístup ale logicky povede k problémům. Je nutné se více zaposlouchat do svého vnitřního ticha a nechat se vést intuicí, aniž by vznikala potřeba po sebeprosazování a vyniknutí. Hlavním úkolem je naučit se naslouchat svému vyššímu vedení a intuici a získané informace využít pro společenskou angažovanost - život není o vlastní výjimečnosti, ale o dělení se a dávání svých schopností ve prospěch veřejného života a služeb celku.

- V Rybách se jedná o ideální spojení, protože dvanáctý dům povahou svého vibračního pole odpovídá tomuto znamení. Je tedy nutné rozvíjet senzibilitu a citový život a nevidět sebe a ostatní příliš kriticky (jižní uzel v Panně). Člověk by se měl spoléhat nejenom na objektivní skutečnosti, ale měl by zaměřit svoji pozornost na vyšší sféry a rozvíjet důvěru ve své vyšší vedení a intuici. Měl by dojít k poznání, že nejlepších výsledků nedosáhne tvrdou prací, ale odevzdáním se tvůrčímu chaosu a návratem do svého vnitřního ticha. Hlavním úkolem této konstelace je návrat do ticha a nalezení důvěry ve své vyšší vedení a intuici.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 1 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
27.3.2016 14:23
Titulek: Díky

Od: Magdala


....velice kvalitně zpracované stránky, relevantní o bosáhlé - moc děkujeme!! :-)


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Zajímalo by mě, co s tím dál (21.7.2012 18:54)
Měsíční uzly v astrologických domech (III.) (24.9.2007 08:11)
Měsíční uzly v astrologických domech (II.) (3.9.2007 10:52)
Měsíční uzly v astrologických domech (I.) (23.8.2007 10:30)
Pluto v astrologických domech (9.4.2007 11:47)
Neptun v astrologických domech (4.2.2007 20:11)
Uran v astrologických domech (15.1.2007 17:16)
Saturn v astrologických domech (18.12.2006 17:19)
Jupiter v astrologických domech (29.11.2006 16:06)
Mars v astrologických domech (6.11.2006 13:47)
Venuše v astrologických domech (28.9.2006 13:05)
Merkur v astrologických domech (28.8.2006 12:19)
Měsíc v astrologických domech (18.8.2006 19:19)
Slunce v astrologických domech (8.8.2006 10:44)
Planety v astrologických domech (2.8.2006 12:59)