Astrologie

Měsíční uzly v astrologických domech (II.)

Projevy měsíčních uzlů ve čtvrtém, pátém a šestém astrologickém domě

Tento článek je pokračováním popisu projevů měsíčních uzlů v astrologických domech, první část naleznete zde. Zbývající dva články s popisem sedmého až dvanáctého domu budou následovat, jakmile mi to umožní mé časové možnosti.Severní měsíční uzel ve čtvrtém domě
Jižní uzel leží v domě desátém a člověk má tak logicky tendence sklouzávat k budování kariéry a osobní prestiže, ale jeho podstatným karmickým úkolem je zaměřit síly na svůj domov a rodinu, na vytváření harmonického rodinného prostředí a vnitřních jistot. Měl by se starat o své rodiče a upevňovat své zvyky. Namísto pragmatického chování v zaměstnání by měl více rozvíjet empatii a soucit vůči druhým. Je nutné hledat a budovat bohatý duševní život a tím poznávat cennější a hodnotnější cíle. Potřebná a žádoucí je i péče o své kořeny a o rodný kraj. Hlavním úkolem je rozvíjení hlubších základů osobnosti, rodinných vazeb a vztahů, vytváření příjemného rodinného prostředí a také péče o vlastní kořeny a o kraj svého původu. Velmi důležitou součástí úkolu je také objevování emocí a duševní přirozenosti. Pokud stojí v tomto domě například Saturn, nebo Pluto, jedná se pak o úkol obtížný, ale neméně důležitý. Vždy však musíme posuzovat další aspekty a konstelace astrologického domu, ve kterém se severní uzel nachází.

Pro přesnější popis projevů severního měsíčního uzlu ve čtvrtém domu je třeba se ještě podívat na astrologické znamení, v němž je uzel postaven:

- V Beranu se jedná o nutnost větší odvahy a samostatnosti v záležitostech čtvrtého domu, tedy člověk se neměl tolik spoléhat na ostatní, že mu pomohu, ale měl by se sám aktivně podílet na vybudování vlastního rodinného zázemí, s důvěrou rozvíjet svůj bohatý duševní život, empatii a soucit vůči druhým atd. Hlavním úkolem je nalezení dostatku odvahy, samostatnosti a energie k hledání a vytváření duševních a rodinných jistot a k péči o své kořeny i rodný kraj. Stejně důležité je i objevování emocí a duševní přirozenosti.

- V Býku je třeba, aby člověk myslel a jednal více realisticky v záležitostech čtvrtého domu a také by v nich měl méně uplatňovat své emoce, což nemusí být vždy snadné. Měl by se zbavovat emocionální a materiální závislosti a tím ovládat svojí potřebu moci a vlivu. Je nutné, aby se spoléhal především sám na sebe a na své schopnosti. Hlavním úkolem je naučit se věřit svým talentům a schopnostem při budování rodinného zázemí a při vytváření svých vnitřních jistot i v rozvíjení vlastního bohatého duševního života.

- V Blížencích by se měl člověk naučit uvažovat jasněji a nevnášet příliš do svých rozhodnutí idealismus. Měl by se v záležitostech čtvrtého domu zbavovat svých předsudků a přežitých názorů, musí se naučit poznávat i vytvářet různá stanoviska a potom je respektovat. Hlavním úkolem je poznávání různých metod a postupů pro budování rodinného zázemí, při hledání vnitřních jistot a rozvíjení bohatého duševního života i pro péči o kořeny svého původu a rodný kraj.

- V Raku se jedná o posílení všech požadavků, které severní uzel ve čtvrtém domě na člověka klade: zaměřit úsilí na budování rodinného zázemí, citového života, soucitu, bohatého duševního života, vnitřních jistot i na péči o své kořeny a rodný kraj. Všechny tyto záležitosti jsou zároveň i hlavním úkolem člověka s touto konstelací.

- Ve Lvu se musí člověk naučit vysvětlovat a prakticky prosazovat své ideály v záležitostech čtvrtého domu a také se výrazně osobně angažovat a nebát se přiznat své úmysly i chyby. V rodinném prostředí by měl být druhým oporou a pomáhat jim prosadit jejich vlastní myšlenky a ideály. Dělá mu dobře, když je druhými oceňován, ale nesmí to být hlavním cílem jeho snažení! Měl by se snažit o pevná stanoviska a nebýt anarchistický. Hlavním úkolem je odvaha ke kreaitivitě v záležitostech čtvrtého domu - v budování rodinného zázemí, vnitřních jistot, bohatého duševního života a také v péči o své kořeny a o rodný kraj.

- V Panně by se měl člověk snažit o střízlivý a věcný přístup v záležitostech čtvrtého domu a měl by v nich být méně zasněný a nepořádný. Musí se naučit nalézt místo, kde bude užitečný a dokáže se vypořádat s praktickými úkoly každého dne. Měl by přenést svůj soucit a ideály do praktického rodinného života a nedávat jim průchod pouze v kostelech, či uzavřených náboženských společnostech. Jeho hlavním úkolem je prosadit své fantazie a soucitné postoje do praktického rodiného života a zaujmout pevné místo v záležitostech čtvrtého domu: v budování bohatého duševního života, rodinného zázemí, v péči o sv kořeny a rodný kraj atd.

- Ve Váhách je nutné v záležitostech čtvrtého domu rozvíjet ohleduplnost k ostatním a zejména omezovat vlastní zištnost. Člověk by se měl naučit kompromisům a ohleduplnosti a tyto vlastnosti pak používat při budování harmonického rodinného zázemí. Měl by si vážit vlastních hodnot, které poznává prostřednictvím vztahů s druhými, vážit si rodinných vztahů, lásky, harmonie a rodinné pohody. Jendou z věcí, kterou je třeba zvládnout, je vzdát se některých svých přání ve prospěch druhých. Hlavním úkolem je budovat a rozšiřovat záležitosti čtvrtého domu (rodinné vztahy, péče o kořeny, rozvíjení bohatého duševního života a péče o rodný kraj) prostřednictvím navazování a rozvíjení vztahů.

- Ve Štíru by se měl člověk naučit dávat volný průchod svým citům v záležitostech čtvrtého domu a neměl by v nich řešit pouze praktické záležitosti. Je třeba se zbavovat přebytečných vzorců chování, zaběhnutých vztahů, přežitých zvyklostí a představ a tak otevřít prostor pro nové věci. Tím může dojít k vědomí, že je dotyčný součástí celku a s tímto vědomím může uspokojivě budovat vše, co je tématem čtvrtého domu. Hlavním úkolem této konstelace je zvládání životních krizí a obtížnějších situací při budování rodinného zázemí, v rozvíjení bohatého duševního života, při vytváření vztahů i při péči o rodný kraj a kořeny svého původu

- Ve Střelci je třeba, aby se dotyčný naučil v záležitostech čtvrtého domu méně zabývat podrobnostmi a více si rozšiřoval své obzory. Jeho touha po informacích a všestranném poznání a vědění může trochu tříštit energie, které by měl věnovat budování rodinného prostředí, rozvíjení bohatého duševního života atd. Dotyčný by měl skloubit své požadavky na duchovní poznání tak, aby na záležitosti čtvrtého domu nezapomínal. Měl by být otevřený smysluplným názorům a vlastnímu poznání tak, aby byl z obojího schopen syntetizovat svojí životní filozofii a tu pak ve zmíněných věcech uplatňovat. Hlavním úkolem je rozšiřovat své horizonty při budování harmonického rodinného zázemí, rozvíjení bohatého duševního života, při péči o svůj rodný kraj a o své kořeny.

- V Kozorohu by měl být člověk v záležitostech čtvrtého domu praktičtější a neměl by příliš podléhat sentimentu. Je třeba, aby se zbavoval emocionálních závislostí a přežitých zaběhaných struktur, které mu spíše škodí. Měl by si jasně definovat cíle, převzít sám za sebe zodpovědnost a najít si pevné místo ve společnosti. Tím, že pozná a přijme hranice svých možností, může je následně překonat a potom je schopen v aspektech čtvrtého domu fungovat tak, že si nebude vytvářet zmíněné emocionální závislosti. Jeho hlavním úkolem je naučit se samostatnosti při budování rodinného zázemí, při rozvíjení bohatého duševního života, při péči o své kořeny a rodný kraj a v těchto věcech je také třeba přijmout jasnou osobní zodpovědnost.

- Ve Vodnáři jde zejména o nutnost potlačování egoismu a o pěstování schopnosti dělit se s ostatními v záležitostech čtvrtého domu. Dotyčný má většinou silné vědomí vlastní důležitosti a usiluje o to, aby se stal středem pozornosti. Tím si však blokuje možnost se začlenit do společnosti a dostává se spíše do izolace. Je třeba držet na uzdě touhy po sebeprosazování a po úspěchu, energii věnovat na budování požadavků čtvrtého domu a rozvíjet pomoc druhým i osobní angažovanost. Hlavním úkolem je společenská angažovanost při budování rodinných vztahů, bohatého duševního života, při péči o kořeny svého původu i rodný kraj a také určité obětování svých sil a energie ve prospěch celku.

- V Rybách by měl člověk v záležitostech čtvrtého domu rozvíjet svoji senzibilitu a citový život a nepohlížet na své okolí příliš kriticky. Je třeba, aby se spoléhal nejenom na objektivní realitu, ale aby zaměřil pozornost také na vyšší sféry, své vyšší vnitřní vedení a intuici. Měl by přijmout fakt, že usilovným snažením často zmůže méně, než prostřednictvím tichého naslouchání svému vyššímu já a také tvůrčímu chaosu, kterému by se měl s důvěrou odevzdat. Hlavním úkolem tohoto aspektu je budování harmonického rodinného prostředí, rozvíjení bohatého duševního života, péče o své kořeny a rodný kraj prostřednictvím naslouchání vlastní intuici a vyššímu vedení a také návratem do vnitřního klidu a ticha. Jakékoli usilování bude v případě tohoto aspektu spíše na překážku.

Severní měsíční uzel v pátém domě
Člověk s tímto aspektem by měl lásku více dávat, než přijímat, měl by být tvořivější a je nutné, aby věnoval více svojí energie dětem a méně přátelům. Je třeba s odvahou prosazovat své ideály a pomáhat druhým realizovat jejich vlastní nápady v praxi. Jedním ze specifik tohoto aspektu je, že dotyčný se musí naučit zdravému přístupu v oblasti sexuality a musí se více snažit, aby v intimní oblasti vše fungovalo správně. Jižní uzel v jedenáctém domě zde vytváří únikovou cestu do kolektivů a společenských utopií, takže člověk může mít tendence podlehnout dojmu, že jeho působení v kolektivu je snadnější, než angažování se v záležitostech pátého domu, ale je třeba nalézt zlatou střední cestu a lásku, tvořivost a děti z osobního života rozhodně nevylučovat. Jedním ze zákadních úkolů pátého domu je také upevňování a rozvíjení emocí (velmi důležité). Pro severní uzel v pátém domě je typická silná potřeba emocionální tvořivosti, částečně zde totiž dochází k projevům tvůrčího potenciálu ze strany předků. V neposlední řadě se také jedná o aspekt, který dotyčného nutí být v životě více samostatný a aktivně se starat o své zajištění - například formou podnikání, atd. Hlavním úkolem je odvaha k tvořivosti, důvěra k lásce a rozvíjení intimního života.

Pro upřesnění dalšího rozboru severního uzlu v pátém domě je třeba přihlížet k astrologickému znamení, v němž se tento prvek nachází:

-V Beranu by se člověk měl v záležitostech pátého domu více prosazovat a neměl by se v nich příliš spoléhat na své okolí. Odvaha k tvořivosti by měla být znamením Berana pozitivně podpořena, ale i v tomto případě je třeba, aby dotyčný více dbal o záležitosti pátého domu a méně se věnoval věcem domu jedenáctého. V lásce i v intimní oblasti bude člověk postupovat přímočaře a při výchově svých dětí by neměl být přehnaně přísný, i když určitou dávku tvrdšího přístupu si vypěstovat musí. Hlavním úkolem je samostatnost a odvaha v oblasti tvořivosti, v intimních záležitostech i neustálé zlepšování přístupu k dětem.

- V Býku je třeba, aby dotyčný myslel a jednal praktičtěji v záležitostech pátého domu a také - aby byl méně emocionální. Vzniká zde tak poněkud protikladný požadavek, protože pátý dům je zejména o emocích. Znamení Býka vytváří tlak na zbavování se emocionální a materiální závislosti a na omezování potřeby moci a vlivu. Člověk by se měl v záležitostech pátého domu naučit spoléhat zejména sám na sebe a poznat vlastní hodnoty. V lásce by neměl dopustit, aby se mu stala finančně osudnou, tedy ve vztazích potřebuje mít a budovat si určitou materiální nezávislost a jistotu. Hlavním úkolem je naučit se věřit svým talentům a schopnostem v oblasti intimních vztahů, v tvořivosti a v přístupu k dětem.

- V Blížencích dochází k potřebě jasněji myslet a omezovat přebytečný idealismus v záležitostech pátého domu. Člověk by měl v oblasti tvořivosti, intimního života a dětí opouštět předsudky a přežité názory, měl by být zvědavý na vše nové, poznávat i odlišné metody a názory a ty pak syntetizovat do praktického celku. Objektivní názory by si měl vytvářet pomocí soustřeďování aktuálních informací. Jeho hlavním úkolem je rozmanité poznávání v oblasti vlastní tvořivosti, v intimní sféře i v přístupu k dětem.

- V Raku by měl být člověk v záležitostech pátého domu laskavější, soucitný a neměl by podléhat materialismu. Bohatý duševní život by měl rozvíjet v oblasti intimního života, v tvořivosti i v přítupu k dětem. Měl by si neustále připomínat skutečnost, že funkce a kariéra nejsou jeho hlavním cílem, i když pro něj tvoří velmi lákavé perspektivy. Dotyčný by si měl udělat dostatek času pro rodinu a soukromý život a tím harmonizovat záležitosti pátého domu. Hlavním úkolem je pečovat o kořeny svého původu a rodný kraj prostřednictvím záležitostí pátého domu: formou lásky, tvořivosti i přístupu k dětem.

- Ve Lvu se jedná o umocnění záležitostí pátého domu, tedy platí základní popis domu v úvodu, je zesílena potřeba emocionální tvořivosti, člověk by si měl vytvářet pevná a jasná stanoviska a nebýt anarchistický. Hlavním úkolem je odvaha k tvořivosti, k lásce a k zlepšování a budování přístupu k dětem.

- V Panně by měl být člověk v záležitostech pátého domu méně zasněný a měl by se snažit spíše o střízlivý a racionálnější přístup bez neustálého zbytečného analyzování, které škodí zejména v intimní oblasti, ale i v lásce. Obecným tématem této konstelace je nalezení a zaujmutí místa, jehož prostřednictvím může být dotyčný užitečný a bude schopen se vypořádávat s běžnými úkoly. Není to tedy vysloveně příznivá kombinace domu a znamení pro severní uzel, protože nedává příliš mnoho prostoru k spontánnímu projevu. Člověk by měl přijmout určité hranice, jejichž překročení podmíní důsledným zpracováním předchozích problémů. Svůj soucit a idealismus by měl přenést do praktické roviny a neutíkat před problémy do komunit, které je stejně nevyřeší (sekty, církve atd.) Hlavním úkolem je zaujmout své místo prostřednictvím záležitostí pátého domu: rozvíjením tvořivosti, v lásce i v přístupu k dětem.

- Ve Váhách je třeba, aby se dotyčný naučil větší ohleduplnosti a toleranci v záležitostech pátého domu a také, aby byl méně zištný. Hledání kompromisů je zde téměř bytostnou potřebou, ale nesmí vést k absolutní nerozhodnosti, což je častý problém znamení Vah. Člověk se učí vážit si lásky i důvěrných vztahů, měl by se spoléhat na svojí tvořivost a v přístupu k dětem by se rovněž měl snažit o diplomacii a takt. Ve všech záležitostech pátého domu by se měl učit vzdávat se části svých potřeb ve prospěch druhých. Hlavním úkolem je využívání své tvořivosti a diplomacie v oblasti navazování vztahů, v intimní oblasti, v lásce i v přístupu k dětem.

- Ve Štíru se musí člověk v záležitostech pátého domu naučit dávat volný průchod svým pocitům a nezabývat se praktickými věcmi více, než je nutné. Měl by se také zbavovat přebytečného a nepotřebného balastu, zaběhnutých vzorců chování a přežitých zvyklostí a posouvat tak modely svých projevů v intimní oblasti, v lásce, v tvořivosti a v přístupu k dětem směrem k vyšší efektivnosti a racionalitě. Má dispozice prožívat intuimní vztah jako prostředek k regeneraci a měl by se zajímat také o tántru. Hlavním úkolem je učit se a růst prostřednictvím životních krizí a to především ve zmiňovaných oblastech pátého domu, (láska, intimní život, děti a tvořivost.)

- Ve Střelci by se člověk měl v záležitostech pátého domu méně zabývat detaily a podrobnostmi a namísto toho by si měl zvykat na širší rozhled. Je třeba získávat další informace, ale nikoli přehaným způsobem (na úkor rozptýlení energie), což by mohlo vést k přehlédnutí podstatných záležitostí. Dotyčný by měl být otevřený smysluplným názorům, naslouchat svému vyššímu vedení a z obou informačních zdrojů pak syntetizovat vlastní životní filozofii v oblastech, signovaných pátým domem. Hlavním úkolem je rozšiřovat své horizonty a zaměřovat se na smysluplné cíle v oblasti intimního života, v lásce, v tvořivosti a v otázkách přístupu k dětem.

- V Kozorohu je nutné, aby měl člověk v otázkách pátého domu praktičtější přístup a také, aby nepodléhal tolik sentimentu. Měl by se zbavovat emocionálních závislostí a škodlivých zaběhnutých struktur, stanovit si konkrétní cíle a zejména převzít zodpovědnost v oblasti intimnního života, v lásce, v tvořivosti a v přístupu k dětem. Je třeba, aby si dotyčný vytvořil určité jasné hranice, jejichž překonání podmíní pouze splněním nějakého vývojového kroku. Musí se naučit nevytvářet v záležitostech pátého domu jakékoli závislosti, tedy neočekávat ani od partnera, ani od dětí jakýkoli vděk za své snahy!! Tento požadavek je důležitý a měl by tvořit nikdy nepřekročitelnou hranici. Hlavním úkolem je rozvíjení samostatnosti a přijetí zodpovědnosti v otázkách intimního života, lásky, tvořivosti a přístupu k dětem.

- Ve Vodnáři je na člověka kladen nárok, aby se ochotněji dělil s ostatními a byl méně egoistický. Měl by se naučit potlačovat své vědomí vlastní důležitosti a také nároky na pozornost. Mívá problémy se zařazením do kolektivu, protože se obává ztráty důležitosti a také určité výjimečnosti. To sice ve výsledku není v rozporu s principy pátého domu, ale v tomto případě se jedná o nesprávný motiv. Správnějším motivem je své touhy po udržení výjimečnosti ovládat a namísto nich dávat více energie do záležitostí pátého domu. Hlavním úkolem je osobní angažovanost a také ochota se dělit v otázkách intimního života, lásky, tvořivosti a přístupu k dětem.

V Rybách by měl člověk v otázkách pátého domu rozvíjet senzibilitu a také citový život a ve svém hodnocení okolí by neměl být příliš kritický. Měl by se spoléhat nejenom na objektivně vnímanou realitu, ale také na své vyšší vedení a intuici. Postupem času bude zjišťovat, že snažením a usilováním často získá horší výsledek, než když se s důvěrou svěří zmíněnému vyššímu vedení a také tvůrčímu chaosu, kterým je pravděpodobně obklopen. Hlavním úkolem je nalezení klidu v otázkách intimního života, tvořivosti, lásky a přístupu k dětem prostřednictvím vyššího vedení a tichého naslouchání svému vyššímu já.

Severní měsíční uzel v šestém domě
Tato konstelace nutí člověka, aby se naučil méně podléhat svým snům a fantazii a více dbal o své zdraví a hygienické návyky. Dále pak také vytváří zvýšený tlak na to, aby se dotyčný více zabýval záležitostmi šestého domu: nesobecké službě druhým, práci, domácím zvířátům a také, aby se naučil správně rozvíjet své emoce (velmi důležité). Je třeba nalézt své místo ve společnosti, ve kterém může být člověk užitečný a naučí se zpracovávat své běžné denní úkoly. Měl by si také stanovit jasné hranice, které nebude překračovat (rovněž důležitý požadavek šestého domu) a soucit a idealismus by měl prakticky používat v běžném životě a nikoli v uzavřených náboženských společnostech či sektách. Většinou se jedná o tvrdou, usilovnou práci, pomocí níž se dotyčný posouvá ve svém životě kupředu. Může také procházet různými zdravotními krizemi, pomocí níž zpracovává svoji karmu a získává zkušenosti. V každém případě mu může být velikým přínosem vhodný duchovní učitel (jižní uzel ve dvanáctém domě), ale je třeba, aby si jej správně zvolil a nepodléhal jeho vlivu příliš. Základním úkolem této konstelace je zaujmout pevné místo v praktickém životě a zpracovat a rozvíjet své emoce. Je to také aspekt, který naznačuje na léčitelské schopnosti.

Pro upřesnění vyhodnocení severního uzlu v šestém domě je dále nutné posoudit také znamení, v němž se tento prvek nachází:

- V Beranu by se měl člověk v otázkách šestého domu více prosazovat a neměl by se příliš spoléhat na ostatní. Jeho vystupování by mělo být energické a přímé a stejně tak by měl vystupovat i při řešení praktických denních úkolů a pracovních záležitostí. Někdy mohou energie Berana zastírat skutečnou potřebu rozvíjení emocí, respektive člověk může mít pocit, že své emoce správně používá, ale přitom může být příliš pod vládou ohnivé energie Berana (zejména je li navíc například Mars neharmonický) a jeho emoce mohou mít značně cholerickou formu. Je třeba hledat zlatou střední cestu. V práci je nutné nalézt optimální poměr mezi podřízenou službou a nadměrnou potřebou po vedoucí roli, která v případě šestého domu není příliš žádoucím způsobem seberealizace. Znamení Berana obecně není povahou svých energií v souladu s energiemi šestého domu a je tedy zapotřebí vědomě zaujímat citlivější přístup. Hlavním úkolem této konstelace je s odvahou zaujmout praktické místo v životě tak, aniž by dotyčný podléhal energiím Berana a tím i nadměrnému sebeprosazování. Člověk musí hledat citlivější a soucitný vztah k druhým, bez tendence se nad ně povyšovat. Své emoce by měl rozvíjet a nikoli pouze projevovat cholerický temperament ohnivého živlu (záleží také na dalších aspektech).

- V Býku vzniká poněkud rozpor v otázce rozvíjení emocí, protože toto znamení klade důraz na racionálnější a nikoli emocionální řešení záležitostí šestého domu a přitom jedním z úkolů člověka s touto konstelací je své emoce rozvíjet. Je tedy třeba hledat zlatou střední cestu a emoce ani nezanedbávat, ale ani je příliš neupřednostňovat a používat spíše racionálnější a pragmatičtější řešení v otázkách šestého domu. Dotyčný by se měl zbavit emocionální a materiální závislosti na druhých a přistupovat k nim spíše s nabídkou pomoci a s empatií, ovšem za své služby nesmí nic očekávat (důležité). Očekávání vděčnosti je základní formou manipulace znamení Býka s druhými v této konstelaci. Základním úkolem je naučit se věřit svým schopnostem a talentům v oblasti života, signované šestým domem, tedy v nesobecké službě druhým, v práci, při péči o zvířata, v péči o své zdraví i v oblasti rozvíjení emocí.

- V Blížencích jsou na člověka vyvíjeny tlaky, aby v záležitostech šestého domu uvažoval a jednal jasněji a aby v nich nebyl příliš idealistický. Měl by se naučit opouštět předsudky a přežité názory, poznávat různé postoje, vytvářet si své vlastní a ty potom respektovat, pokud se mu osvědčí jako konstruktivní a přínosné. Dotyčný by také měl hledat a soustřeďovat nové a aktuální informace a z nich si pak vytvářet objektivní názory. Jeho hlavním úkolem je poznávání rozmanitých postupů a způsobů v oblasti nesobecké služby druhým, v práci, při péči o zvířata, v péči o své zdraví a hygienické návyky, i v oblasti rozvíjení emocí.

- V Raku jde o posílení soucitného a laskavého přístupu k druhým a omezování materialismu. Tyto principy jsou s požadavky šestého domu v podstatě v souladu. Člověk by neměl toužit po naplnění v kariéře, v úřadu a v hodnostech, ale měl by se věnovat spíše vlastnímu duševnímu životu a jeho prostřednictvím poznávat cennější cíle, kterými jsou především nesobecká služba druhým i rozvíjení vlastních emocí v kontaktu s okolím. Hlavním úkolem je péče o kořeny svého původu prostřednictvím nesobecké služby druhým, prací, péčí o zvířata a také citlivá a přiměřená péče o zdraví a rozvíjení emocí.

- Ve Lvu by měl člověk v záležitostech šestého domu hledat a prosazovat jasná stanoviska a neměl by být příliš anarchistický. Je třeba, aby se naučil vysvětlovat a převádět do praktického života své ideály a dokázal se osobně angažovat například v nesobecké pomoci druhým, nebo v práci. Očekává se od něj také odvaha a osobní příklad. Měl by být schopen pomáhat dobrým myšlenkám, aby se uplatnily v praktické rovině. Jeho hlavním úkolem je odvaha ke kreativitě při nesobecké službě druhým, osobní angažovanost v práci, při péči o zvířata, při pěstování správných hygienických návyků a v péči o své zdraví a také při rozvíjení emocí, ale měl by se vyvarovat očekávání, že jej okolí bude za jeho činy obdivovat (velmi důležité).

- V Panně se jedná o posílení vlastností šestého domu, dotyčný by měl k jeho záležitostem přistupovat střízlivě a omezovat zasněnost a nepořádnost. Je nutné, aby zaujmul pevné místo, kde bude užitečný a naučil se vypořádat s praktickými úkoly. Svůj soucit a ideály by měl přenést do praktického života a také by si měl vytvořit určité hranice, které nebude překračovat (v činech i v myšlení). Hlavním úkolem dotyčného s touto konstelací je zaujmout pevné místo v životě a realizovat se v nesobecké pomoci druhým, v práci, v péči o zvířata, při pěstování zdravotních a hygienických návyků a také rozvíjet správným způsobem své emoce, aniž by je příliš analyzoval a hodnotil. (Důležité).

- Ve Váhách je třeba naučit se v záležitostech šestého domu větší ohleduplnosti a omezovat zištnost. Práce by měla být primárním cílem pro nesobeckou službu druhým a nikoli především jako prostředek k získávání peněz. Základním tématem této konstelace je rozvíjet schopnost kompromisu, ohleduplnosti a také tolerance. Navazováním vztahů s druhými v sobě člověk nalézá skutečné hodnoty a respektováním potřeb druhých je mu dopřáno i naplňování potřeb jeho vlastních. Měl by se naučit vážit si vztahů. Hlavním úkolem je navazování harmonických vztahů v oblasti, signované šestým domem: při nesobecké službě druhým, v práci, při péči o zvířata, v péči o své hygienické návyky a zdraví a také rozvíjení emocí.

- Ve Štíru by se měl člověk v oblastech, signovaných šestým domem, naučit dávat volný průchod svým emocím a neřešit pouze praktické záležitosti. Je nutné zbavovat se přebytečných a již nepotřebných vzorců chování a zvyků, osvobozovat se od vztahů, které již nejsou přínosné a překonávat již zbytečné představy, aby mohlo být rozvinuto vědomí celku. (Důležité). Ve všech záležitostech šestého domu může docházet ke krizím, jejichž úspěšné překonání vždy vede k tělesné i duševní regeneraci (princip Štíra v šestém domu). Hlavním úkolem této konstelace je růst prostřednictvím životních krizí, které se budou nejvíce projevovat v záležitostech šestého domu: v nesobecké službě druhým, v práci, v péči o zvířata, v zdravotním stavu i v oblasti rozvíjení emocí. Úspěšně zvládání krizí následně povede k hluboké regeneraci na všech úrovních bytosti.

Ve Střelci je důležité naučit se méně se zabývat detaily v záležitostech šestého domu a spíše si zvykat na širší rozhled, které toto znamení přináší. Člověk přirozeně touží po vzdělávání, po získávání informací, ale měl by si dát pozor na zbytečné tříštění energie a tím i na možnost, že jeho pozornosti ujdou důležité skutečnosti. Dotyčný by se měl naučit překonávat rámec již poznaného a neustále si rozšiřovat své obzory, měl by se otevřít smysluplným názorům a pomocí nich a vlastních zkušeností si pak syntetizovat vlastní vyšší životní filozofii. Je také důležité dojít k poznání podstaty celku - celek je mnohem více, než jenom souhrn jednotlivých jeho dílů. Hlavním úkolem je zaměřit se na smysluplné cíle a rozšiřovat své horizonty v oblasti záležitostí šestého domu: při nesobecké službě druhým, v práci, při péči o zvířata atd. Ve všech těchto záležitostech by se měl člověk podřídit svému vyššímu vedení a také - je důležité, aby správným způsobem rozvíjel své emoce.

V Kozorohu jde zejména o to, aby byl dotyčný v záležitostech šestého domu praktičtější a nepodléhal sentimentu. Je potřeba, aby se postupně oprostil od škodlivých zaběhnutých struktur myšlení a chování a také aby se zbavoval emocionálních závislostí, protože zejména tyto závislosti jsou pokusem o manipulaci se svým okolím. Žádoucí je, aby se dotyčný naučil nesobecky pomáhat druhým tak, aniž by za svoji pomoc cokoli očekával, protože v opačném případě jde pouze o manipulace a nikoli o upřímně míněnou pomoc. (Obecně je znamení Kozoroha tímto manipulačním principem - podmíněnou pomocí pověstné). Člověk si také musí stanovit hranice svých možností a tyto nepřekračovat, jedině tak se může posunout ve vývoji kupředu a v konečném důsledku posouvat i tyto hranice. Hlavním úkolem je rozvinout samostatnost a přijmout jasně definovanou zodpovědnost v záležitostech šestého domu a zbavit se potřeby pomáhat ostatním za cenu očekávání jakékoli vděčnosti či odměny z jejich strany. Dotyčný by měl nesobecky sloužit druhým za účelem upřímné pomoci, pracovat s nasazením a bez očekávání návratnosti energie, kterou do práce vynakládá. Měl by více dbát o své zdraví a hygienické návyky a za svůj zdravotní stav převzít jasnou zodpovědnost, bez potřeby obviňovat za své případné zdravotní problémy kohokoli jiného. Dalším úkolem je správně rozvíjet své emoce.

- Ve Vodnáři je nutné naučit se dělit s ostatními a neprosazovat příliš své ego. To pramení z vědomí vlastní důležitosti a z nároků na pozornost, kterou člověk s tímto aspektem vyžaduje. Rád by se stal středem pozornosti, ale právě tyto touhy by se měl naučit ovládat a zpracovávat. V začlenění do kolektivu mu většinou brání jeho strach ze ztráty vlastní důležitosti, je ale logicky třeba tyto obavy zpracovat a své síly věnovat oblastem šestého domu - nesobecké pomoci druhým atd. Sebeprosazování a obavy ze ztráty důležitosti by vedly k izolaci (důležité). Stejně důležité je držet na uzdě touhy po úspěchu a slávě a za své snahy se naučit nic neočekávat, jedině tímto způsobem lze dosáhnout naplnění požadavků šestého domu. Hlavním úkolem je dát své síly ve prospěch kolektivu a celku a osobní angažovanost v záležitostech šestého domu: v nesobecké službě druhým, v práci, při péči o zvířata a dále také rozvíjet správným způsobem své emoce.

- V Rybách by měl člověk v záležitostech šestého domu rozvíjet svoji intuici, senzibilitu, empatii a citový život a na své okolí by neměl pohlížet příliš kriticky. Neměl by se také spoléhat pouze na objektivní skutečnosti, ale je třeba se naučit věřit svému vyššímu vedení. Znamení Ryb má paradoxně tendenci dosahovat všeho tvrdou prací a severním uzlem v šestém domě je tento aspekt dále zesílen, je ale třeba se spíše vnitřně zklidnit a naslouchat svým interním potřebám a vedení. Prostřednictvím vnitřního klidu lze docílit podstatně lepších výsledků, než dřinou a odříkáním. Hlavním úkolem je návrat do klidu a ticha v záležitostech šestého domu, tedy v nesobecké službě druhým, v práci, při péči o zvířata a dále také správně rozvíjet své emoce.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Zajímalo by mě, co s tím dál (21.7.2012 18:54)
Měsíční uzly v astrologických domech (IV.) (17.10.2007 16:15)
Měsíční uzly v astrologických domech (III.) (24.9.2007 08:11)
Měsíční uzly v astrologických domech (I.) (23.8.2007 10:30)
Pluto v astrologických domech (9.4.2007 11:47)
Neptun v astrologických domech (4.2.2007 20:11)
Uran v astrologických domech (15.1.2007 17:16)
Saturn v astrologických domech (18.12.2006 17:19)
Jupiter v astrologických domech (29.11.2006 16:06)
Mars v astrologických domech (6.11.2006 13:47)
Venuše v astrologických domech (28.9.2006 13:05)
Merkur v astrologických domech (28.8.2006 12:19)
Měsíc v astrologických domech (18.8.2006 19:19)
Slunce v astrologických domech (8.8.2006 10:44)
Planety v astrologických domech (2.8.2006 12:59)