Astrologie

Neptun v astrologických domech

Projevy vibračního pole Neptunu v jednotlivých astrologických domech

Planeta Neptun svojí polohou v horoskopu vždy ukazuje na oblast, ve které se člověk musí naučit objevovat skryté souvislosti věcí, kde má vnímavá a citlivá místa, kde může uplatnit své divinační schopnosti a hlavně také na oblast života, ve které by se neměl příliš přizpůsobovat obecně platným ideálům, normám, pravidlům a zákonům společnosti. Naznačuje, v jaké oblasti může bytost proniknout do světa mimo obecně platné normy, kde by měla aplikovat rozšířené vědomí a ukazuje také na oblast, ve které bude bytost rozšířeným vědomím vedena.
Neptun završuje proces zpracování primárního traumatu, které leží v oblasti, kde je postaven Saturn. Toto primární trauma lze rozpustit principem Urana a pokud proběhne celý proces správně, může v oblasti, kde stojí Neptun, dojít k rozšíření vědomí a tím k rozpuštění norem, přijatých právě na základě primárního traumatu. Teprve po dokončení tohoto procesu člověk začne vnímat své saturnické primární trauma jako neobyčejný dar a doslova jako boží milost. Planeta Neptun ovlivňuje nejvnitřnější vrstvy lidské psychiky, transcendentální záležitosti, sídlo pudů, vášní a žádostí a také touhy pomáhat ostatním a mecenášství. Největší sílu mu dává poloha ve vodní triplicitě, angularita a harmonické aspekty. Naopak nejvíce problémů (s psychikou a návykovými látkami) může přinést poškozený Neptun ve dvanáctém domě. Harmonický Neptun v ohnivé triplicitě dává jasnovidnost, ve vodní jasnocit ve smyslu predikce a divinace, ve vzdušné jasnosluch a v zemské pak výborné vyšší schopnosti hmatové. V případě Neptuna je vždy potřeba mít na paměti, že pokud tato planeta něco absolutně nesnáší, pak je to pořádek, systém a řád. Důležité upozornění: stejně jako v případě ostatních superplanet, i Neptun v nezpracovaném stavu vždy blokuje záležitosti domu, ve kterém je postaven a teprve jsou li zvládnuty energie ostatních planet, dochází k prosazení harmonických energií Neptuna. Neharmonické aspekty jsou však v případě této planety vždy velmi nepříjemné a záležitosti příslušného domu velmi komplikují!

Neptun v prvním domě - lidé s tímto Neptunem poznávají existenci vyšších vibrací v prostoru prostřednictvím pozorování vlastního těla. Jejich sebeprosazování je téměř neznatelné a nesmí být zpozorováno okolím, v opačném případě je na ně vytvořen protitlak, který proces sebeprosazení zastaví. Tento Neptun je ideální pro sebepoznání, protože prostřednictvím poznání svého těla může člověk dojít až ke spáse. Lidé s tímto Neptunem používají různé techniky pro sebepoznání a sebeprosazení a používají k tomu většinou příslušné neptunické signatury: např. alkohol a ostatní návykové látky, duchovní techniky a mystická cvičení. Poškozený Neptun v Rybách bude logicky podstatně náchylnější k alkoholismu a toxikománii, než harmonický Neptun v Beranu, ale obecně je tato planeta v prvním domě méně problematická, než například ve dvanáctém, protože návykové látky jsou používány pro poznání fyzického těla a nikoli v touze po transcendentálních zážitcích. Je však třeba se veškerým návykovým prostředkům vyhýbat, protože člověk s tímto Neptunem je jimi fyzicky poškozován daleko více, než druzí. Lidé s Neptunem v prvním domě vyzařují jemné, neptunické energie a odezvu na ně pak vnímají jako atypickou reakci svého okolí. Neměli by se však ztotožňovat s obecně platnými ideály svého fyzického vzhledu a těla. Jsou li energie Neptuna nezpracované, nebo aspekty neharmonické, člověk se prosazuje vzdušnými zámky, nevhodnými ideály a s naivitou. Zejména v mládí je zvýšené riziko autoimunitní poruchy organismu. Neptun v prvním domě vždy oslabuje část těla, které odpovídá znamení, ve kterém tato planeta stojí. Např. Neptun v Býku výrazně oslabuje krk a způsobuje častější choroby (angíny, laryngitidy). Odebrání krčních mandlí je ale v tomto případě velmi nebezpečné, protože problém se přestane blokovat v krční oblasti a může se rozšířit na srdce a plíce!! Lidé s tímto Neptunem bývají velmi senzitivní, často se angažují umění, nebo módní oblasti, ale dokáží zklamat druhé a nelze se na ně spolehnout. Trpí difuzními strachy a obavami a tyto projevy se výrazně zesilují, je li Neptun v konjunkci s Ascendentem. Je li Neptun nezpracovaný, nebo neharmonický, člověk může mít tendence vyžadovat od sebe stále více a dochází k utrpení, což je typický neptunický princip. Lze jej řešit hermetickými signaturami vibračního pole Berana a také znamení, ve kterém je Neptun postaven. Retrográdní Neptun v konjunkci s Ascendentem často způsobuje problémy při porodu, tedy tento člověk se mohl například nalokat plodové vody, porod mohl být příliš dlouhý, atd.

Neptun ve druhém domě - nezpracovaný a neharmonický Neptun v tomto domě mlží v procesu vymezování hranic vůči okolí a tak vytváří komplex méněcennosti. Způsob sebehodnocení je díky tomuto principu nereálný a projevuje se buď blokádou, nebo kompenzací, vzácněji pak projekcí. Je to dobrá konstelace pro makléře, která je ještě posílena, pokud se jí jakýmkoli způsobem účastní také Merkur. Způsob zacházení s penězi a hospodaření však nejsou zcela optimální ani v případě harmonických aspektů. Je to způsobeno marnotratností, idealismem a iluzemi. Tito lidé mají ale dar intuitivní investice. V případě harmonického postavení Neptuna se jejich rozhodnutí často na první pohled může jevit jako nesmyslné, ale ve výsledku jim přinese značný hmotný prospěch. Jsou li však aspekty neharmonické, může docházet k finančním ztrátám a krachům. Optimální oblastí příjmů těchto lidí je umění a móda, tedy oblasti, kde mohou zapojit a nechat pracovat svoji fantazii. Neharmonické aspekty, zejména s Plutem, mohou naznačovat na podvodníka. Lidé s Neptunem ve druhém domě buď mají peníze rádi, protože jim pomáhají splnit jejich (často idealistické) sny, nebo jimi naopak opovrhují. Většinou však, (zejména je li Neptun neharmonický, nebo nezpracovaný), člověk chce získávat v hmotné oblasti stále více a dochází tak k utrpení (což je základní princip Neptuna). Tyto problémy se dají řešit hermetickými signaturami vibračního pole noční Venuše, znamení Býka a také signaturami znamení, ve kterém je Neptun postaven.

Neptun ve třetím domě - poskytuje básnické schopnosti a umožňuje tvořivě pracovat s fantazií a nápady. Většinou tito lidé bývají dobrými novináři a učiteli, ale jejich způsob vyjadřování a komunikace není vždy zcela jasný a jednoznačný. Někdy se však dokáží zkoncentrovat na své bohaté duševní obrazy a pak jsou schopni zprostředkovat i zcela jednoznačné záležitosti (spojení Neptuna a vibračního pole Merkuru - třetí dům). Způsob komunikace je atypický, často intuitivní (například telepatie, ve spojení s Marsem také telekineze). Jakmile je Neptun jakkoli poškozen, i nepatrně, dochází k problémům s řečí, která je zajíkavá, k dyslexii a ke zvláštní poruše paměti, při které není člověk schopen přesně vymezit pojem. Lidé s Neptunem ve třetím domě mívají indiferentní, (jakoby rozmazané), těžko čitelné písmo. Podobně nejasná a nečitelná je i jejich gestikulace. V případě neharmonického postavení Neptunu a pokud jsou jeho energie nezpracovány, se často vyskytují potíže se sourozenci, lékařsky řečeno "nejasné etiologie". Obecně pak mohou podnikat tito lidé kratší cesty po moři. Na základě neptunického principu může docházet k tomu, že člověk usiluje o čím dál vyšší vzdělání, nedosahuje však všech svých studijních cílů a vzniká tak utrpení. Problémy, způsobené tímto Neptunem, lze řešit hermetickými signaturami vibračního pole Blíženců a také znamení, v němž je Neptun postaven.

Neptun ve čtvrtém domě - zejména v dětství mohla být situace v rodině často nepřehledná a nejasná, případně "nebylo cosi v pořádku". Obvykle bývá v takovéto rodině i dědičný alkoholimus a dotyčný by si měl na alkohol dávat zvýšený pozor. Tito lidé rádi podléhají příjemným představám o harmonickém domově, ale vždy dávají přednost pohodlnému chaosu a nepořádku před jakoukoli organizací domácnosti. Primární trauma na bázi Saturnu se neptunickým principem rozpouští atypickým způsobem výchovy dotyčného a tento způsob výchovy pak člověk používá i vůči svým dětem. Je li Neptun neharmonický, způsobuje problémy s duševní identitou, v jejím nacházení a potvrzování. Blokuje také přístup ke kořenům původu bytosti a vznikají tak anxiózní neurózy. Obecně je člověk s neharmonickým Neptunem ve čtvrtém domě více náchylný ke vzniku obtížně léčitelné schizofrenie, psychotických stavů a obsedantních neuróz. Tyto duševní problémy vznikají v tomto případě vždy na bázi dědičnosti. Lidé s Neptunem ve čtvrtém domě mají vztah k přírodě, přírodním metodám a léčitelství. Nemají však žádné mantinely, které by jim vymezovaly tyto vztahy a je třeba tyto hranice uměle vybudovat a uvědomit si, že nejlepší cesta je ta "zlatá střední". Neptun zde stojí ve vibračním poli Měsíce a na základě působení principu neptunického vibračního pole může bytost toužit po stále větším rodinném zázemí a harmonii a protože se jí tyto touhy nenaplní, vznikne tak utrpení. Pro léčení problémů, způsobených tímto Neptunem můžeme použít hermetické signatury Měsíce a také znamení, ve kterém je Neptun postaven.

Neptun v pátém domě - nezpracovaný, nebo neharmonický Neptun vnáší nejasnosti do všech záležitostí pátého domu, tedy do přístupu k dětem, do sexu, podnikání a komplikuje také tvořivost. Lidé s tímto Neptunem mají často velmi úzký vztah k dětem, ale tento vztah bývá plný nejasností a obtížně realizovatelných ideálů. V každém případě mají tito lidé umělecké nadání, které se většinou plně rozvine až v pozdějším věku, i když to vždy neplatí absolutně. Neptun v pátém domě často blokuje proces osamostatňování a pokud má takový člověk navíc silně obsazený čtvrtý dům, velmi obtížně bude opouštět rodinu svého původu a vlastní život si tak bude budovat s potížemi a silnými vazbami na své rodiče. Vztah k výchově dětí, k sexu a k podnikání je vždy atypický, něčím zvláštní a také bývá ovlivněn iluzemi. Zejména sexualita bývá zablokována, vznikají zde sekundární impotence u mužů a sekundární neplodnost u žen, nebo snížená schopnost otěhotnění a také neschopnost oddat se partnerovi. Poškozený Neptun způsobuje nymfománii a erotománii na základě nejasné touhy spojit se se všemi na intimní úrovni. Z důvodu nejasností a blokád v sexu mohou vznikat anxiózní stavy a drobné funkční poruchy (problémy s erekcí u mužů, s otěhotněnímu žen). Dětí těchto lidí mívají často silně prosazený Neptun, nebo znamení Ryb ve svém horoskopu. Na základě působení principu Neptuna může bytost vyžadovat stále více zážitků v oblasti sexu, dětí, nebo umění a na základě nesplněných očekávání dochází k utrpení. Protože zde Neptun stojí ve vibračním poli Slunce, můžeme k léčení výše uvedených problémů používat hermetické signatury Slunce a také znamení, ve kterém je Neptun postaven.

Neptun v šestém domě - zde je vždy nezbytně nutné důkladně posoudit, zda jsou aspekty Neptuna harmonické, či neharmonické. V případě neharmonických lidé pracují v pozici, kdy jsou na ně kladeny značné nároky a přitom mají nižší výdělky, např. ve zdravotnictví, či v charitě a pracovní podmínky jsou často velmi špatné. Je li však Neptun harmonický, obvykle tito lidé podnikají, jsou úspěšní a přitom nemusí vynakládat příliš mnoho energie, aby svojí živnost udrželi v chodu. Je to dané jejich intuitivními schopnostmi v oblasti práce. Neptun v šestém domě ovlivňuje psychické choroby v druhé polovině života, jejichž povahu udává zejména znamení, příslušející šestému domu, tedy Panna: tinnitus, poruchy sluchu, infekční choroby (záleží zeuména na znamení), snížená peristaltika střev, koliky, alimentární otravy potravinami a střevní chřipky. Je velmi nutné vyvarovat se všech možností otravy!! Člověk pečuje o své tělesné i duševní zdraví neptunickými prostředky, tedy potravinami, podléhajícími zkáze (houby, ryby, mořské plody). Má zvláštní způsoby oblékání, jakoby bez kontur a tvarů. Mívá také silné umělecké inspirace. Neptun v šestém domě vždy zvyšuje riziko gamblerství! Pracovní podmínky mohou být zdravotně nepříznivé, s negativními dopady na duševní i fyzické zdraví. Lidé s tímto Neptunem jsou vždy na tyto pracovní podmínky přecitlivělí. Neptun z hlediska působení svého principu může způsobovat, že lidé chtějí stále více v oblasti práce, podřízené služby, hygienických a zdravotních návyků, nebo touží více a více rozvíjet své emoce. Nesplněním těchto požadavků dochází k utrpení. Protože Neptun zde stojí ve vibračním poli znamení Panny, lze výše uvedné problémy léčit hermetickými signaturami Panny a také znamení, ve kterém je tato planeta postavena.

Neptun v sedmém domě - vytváří zejména problémy ve vztazích, protože tito lidé se ve vztahu chovají příliš idealisticky, mají vůči druhým nereálná očekávání a často si naivně vybírají partnera s opačnými vlastnostmi, než by ve skutečnosti chtěli. Hodně dávají na vnější vzhled a podceňují důležité vlastnosti partnera a také realitu. Zejména je li Neptun nezpracovaný, nebo neharmonický, má člověk indiferentní obavy se sociálních kontaktů, na své okolí tak působí jako nespolečenská bytost. Svého partnera si vždy idealizuje a je li Neptun navíc retrográdní, partner většinou dělá tomuto člověku ostudu (bývá nespolehlivý, antisociální, idealistický, náruživý atd.). Pokud má tohoto Neptuna v horoskopu osoba s vyšším společenským postavením, mohou mít tyto skutečnosti negativní dopad na její další kariéru a sociální kontakty. Při nezpracovaném Neptunu může být blokován objev vlastní sexuální a duchovní identity a také vlastních originálních idejí (velmi důležité). Není to sice úplně typický aspekt pro různé sexuální deviace, ale zejména v první polovině života se na jejich vzniku a projevu může podílet. Je li Neptun v sedmém domě harmonický a jeho energie zpracovány, pak se jedná o vysoce duchovní bytost, která má jedinečnou možnost nalezení svého duchovního vůdce - gurua. Neptun z hlediska svého principu způsobuje, že člověk chce stále více v oblasti partnerských vztahů a také se snaží prosazovat své ideje za každou cenu. Na základě nesplněných očekávání pak dochází k utrpení. Tyto problémy lze řešit hermetickými signaturami denní Venuše a také znamení, ve kterém se Neptun nachází.

Neptun v osmém domě - tito lidé většinou trpí nereálným očekáváním v oblasti sexu a také mají příliš bujnou fantazii v intimní oblasti. To samozřejmě v reálných sexuálních vztazích způsobuje problémy a nesplněná očekávání. Tento člověk se zajímá o skryté záležitosti, proces smrti a znovuzrození a o magii a okultismus. Ve všech těchto záležitostech však mívá nejasnosti. Je to výborný aspekt pro magii, sexuální magii a tántru. Prostřednictvím sexuálních aktivit a výborných vizualizací lze docílit rozšířeného stavu vědomí. V zaměstnání mívá tento člověk velmi často dobré nápady a inspiraci, ale protože mu často chybí potřebné znalosti, nedokáže je realizovat a vznikají tak u něj frustrace. Neptun s osmém domě vždy poskytuje neharmonickou vazbu na vibrační pole Pluta a díky tomu mohou vznikat různé pohlavní choroby nezánětlivého typu (za záněty odpovídá Mars). Tyto choroby způsobuje i harmonický Neptun. Je li však tato planeta neharmonická, nebo retrográdní, hrozí riziko i těch nejvážnějších chorob (např. AIDS). Je to často také způsobeno příliš nevázaným přístupem k sexu. Neptun s osmém domě z hlediska svého principu způsobuje, že člověk chce stále více v oblasti sexu, sexuální transformace a také magie a okultismu. Snaží se ukotvit partnerský vztah často za každou cenu a všechna tato očekávání bývají přehnaná a nenaplněná a tak vzniká utrpení. Problémy, způsobené tímto Neptunem lze řešit poněkud obtížněji, za použití hermetických signatur Pluta a také znamení, ve kterém Neptun stojí.

Neptun v devátém domě - je to jedno z lepších postavení Neptuna, poskytuje schopnosti a vlohy pro mystické učení a hermetismus a dává značné dispozice pro duchovní vývoj a hledání vyšší filozofie. Pozor je třeba si dávat zejména v mládí, kdy jsou energie Neptuna nezpracované, nebo je li jakýmkoli způsobem neharmonický, případně retrográdní. V tomto případě pak člověk podléhá různým náboženským směrům a rituálům a také dogmatům! Protože Neptun zde stojí ve vibračním poli Střelce a Jupitera, je vždy třeba být opatrný v případě právních sporů, které mohou být vleklé a bez jasného výsledku. V tomto případě je dobré zvolit si vhodného právníka a tomu pak důvěřovat i přes případné osobní pochybnosti. Neptun v devátém domě také ukazuje na duševní kvality partnera. Souvisí to s rozvíjením vztahu (devátý dům) a partner může být něčím neobvyklý, případně se také obtížně vyjadřuje, či mívá jiné, nespecifické vady řeči. Lidé s tímto Neptunem mají vlohy pro nakladatelskou činnost v oblasti vyšší filozozofie, magie, astrologie, hermetismu a také vyššího umění. Je li Neptun poškozen, má člověk tyto schopnosti také, ale dostává se k nim prostřednictvím zástupných technik - např. holotropním dýcháním, nebo i užíváním návykových látek. Vždy však musí provozovat tyto techniky pod vedením zkušeného člověka! Neptun v devátém domě se z hlediska principu svého působení projevuje tak, že člověk chce stále více v oblasti duchovního poznání, vyšší filozofie, rozvíjení vztahu a studiu vyšší magie a nenaplnění jeho očekávání vede k utrpení. Tyto problémy lze řešit hermetickými signaturami Jupitera a také znamení, ve kterém je Neptun postaven.

Neptun v desátém domě - je to zajímavá poloha z hlediska kariéry a společenského postavení, protože člověk má často nerealistická očekávání od svého zaměstnání a díky tomu mu chybí důležitý základní přehled. Je schopen pracovat s vysokým nasazením, ale pouze v oblastech, signovaných Neptunem: v charitě, v sociální sféře, v módě a v umění. Jakmile však nemůže v práci používat své myšlenky a ideály, propadá frustracím a jeho výkony se značně snižují. Desátý dům odpovídá za proces usilování, vymezení a vytčení cíle, za konkurenci, soutěžení, rozdělení společenských struktur a také za identifikaci člověka s určitou společenskou vrstvou prostřednictvím tzv. psychologických designátů, neboli určitých symbolů příslušnosti k dané vrstvě. (Např. bohaté vrstvy se zviditelňují prostřednictvím drahých aut a luxusního bydlení). Lidé s Neptunem v desátém domě se sice identifikují s určitou společenskou skupinou, ale z hlediska zmíněných designátů jsou prakticky neidentifikovatelní, protože víceméně nerozlišují rozdíly mezi jednotlivými společenskými vrstvami. (Neptun je neohraničený). Harmonický Neptun dává výborné předpoklady pro manažerskou a ředitelskou práci. V závislosti na svém postavení dává ve vodní triplicitě dispozice pro chemii, drogistiku, ale také pro "podřadnější práce": vodohospodáře, čističe stok a kanalizací atd. Z hlediska nutnosti přijetí obecně platných pravidel, zákonů a norem společnosti může Neptun tyto záležitosti blokovat a vnášet do nich nejasnosti. Z podstaty svého působení se v desátém domě projevuje tak, že člověk usiluje stále více o vyšší společenské postavení a přitom svým charitativním cítěním tyto záležitosti blokuje. Protože nedochází k odpovídajícímu naplnění zmíněných tužeb, dochází k utrpení. Tyto problémy lze řešit hermetickými signaturami Saturna a také znamení, ve kterém je Neptun postaven.

Neptun v jedenáctém domě - jedná se většinou o lidi, kteří mají veliké, ale idealistické ambice a ty jsou navíc velmi nejasné a nekonkrétní. Tito lidé působí na veřejenosti, i na své přátele plachým dojmem. Je nutné rozdělit dvě možné formy Neptuna: blokovanou, nebo neharmonickou a harmonickou. Je li Neptun harmonický, člověk se dokáže dobře osvobozovat od obecně platných pravidel a zákonů společnosti, aniž by je porušoval, může bořit tabu a oprostit se od strnulých a svazujících struktur Saturna. V procesu sebeosvobozování používá intuici a inspiraci a tím u něj dochází k rozšiřování vědomí. Je li však Neptun blokovaný, nebo neharmonický, mívají tito lidé strach před osvobozením od saturnických struktur, své přátele nevidí, nebo je odmítají vidět a jejich protekce je spíše škodlivá a na závadu. Mohou mít až úzkostlivou snahu o respektování jakýchkoli pravidel, zákonů a nařízení a to i přes to, že ta jsou například i nesmyslná. Obecně mívají lidé s tímto Neptunem problémy v kolektivu, protože tato planeta všechny záležitosti znejasňuje a rozmazává a oni tak trpí nekonkrétními strachy ze společnosti. Člověk s tímto Neptunem usiluje o pozornost v kolektivu a rád by se stal jeho středem, což mu často nevychází, protože není schopen se konkrétně projevit a vyjádřit. Také může mít neustálé snahy o výhodné známosti a protekci a obě tyto touhy mu svým nenaplněním z hlediska neptunického principu přinášejí utrpení. Tyto problémy lze řešit hermetickými signaturami Vodnáře a také znamení, ve kterém je Neptun postaven.

Neptun ve dvanáctém domě - tato poloha je z hlediska astrologických parametrů pro Neptun sice relativně nejvýhodnější, ale zároveň vysoce choulostivá na poškození. Neptun je vždy blokující, dokud nedojde ke zpracování a pochopení jeho energií. Je li harmonický, poskytuje výborné schopnosti pro mysticismus a psychologii a také pro konečné osvobození a vykoupení duše. Tito lidé mohou získat rozšířené stavy vědomí, napojení na vyšší energetické úrovně a duchovní poznání a prozření. Jsou si vědomi svých léčitelských schopností. Mohou získat vysoké mystické schopnosti, ale pouze o samotě. Je to typický prvek osamělých mnichů a poustevníků, kteří se distancují od normálního světa a společnosti, aby nalezli odpovědi na své nejvnitřnější a nejhlubší otázky a dosáhli rozšíření vědomí a osvobození se z koloběhu reinkarnací. Většina lidí s tímto Neptunem jsou buď samotáři, nebo alespoň potřebují občas vypnout a strávit dlouhé chvíle mimo společnost, nejčastěji v přírodě. Je li však Neptun neharmonický, často se vyskytují různá psychická onemocnění, schizofrenie, závislosti na návykových látkách, (alkohol, drogy), nebo hormonální problémy v oblasti, která je signována znamením, ve kterém je Neptun postaven. Míru dopadu problémů je nutné posuzovat podle znamení, ve kterém je Neptun postaven. Neharmonický Neptun v Rybách, nebo ve vodní triplicitě (Rak, Štír) je nejvíce náchylný k vyvolání velmi vážných problémů v oblasti psychiky a návykových látek. Lidé s Neptunem ve dvanáctém domě mívají obecně problémy s usilováním o získání vyšších schopností a rozšířených stavů vědomí a také mohou příliš usilovat o osvobození a vykoupení, nenaplněním těchto očekávání pak dochází k utrpení (na hluboké, podvědomé úrovni). Tyto problémy (a obecně duševní problémy na bází Neptuna ve dvanáctém domě) lze léčit hermetickými signaturami Ryb, Neptuna a také znamení, ve kterém je Neptun postaven.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |